Predstavljeni rezutati aktivnosti u suzbijanju posljedica pandemija u obrazovanju

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, UNICEF BIH i Delegacija Europske unije u BiH danas su predstavili aktivnosti i rezultate u okviru Regionalnog projekta za smanjenje posljedica pandemije COVID-19 na živote djece i porodica Zapadnog Balkana i Turske- Komponenta Obrazovanje za BiH.

Ministrica Naida Hota-Muminović je, ovom prilikom, naglasila da je Kanton Sarajevo dio svjetskih tokova kojima se želi odgovoriti na izazove u postpandemijskom vremenu.

“Uspješno smo se nosili sa svim izazovima pandemije COVID-19, a posebnu zahvalnost za to dugujemo našim profesionalcima u obrazovanju, nastavnicima i odgajateljima, školskim menadžmentima i stručnim službama. U potpuno novim okolnostima i okruženju kreirali smo, novo online obrazovanje. U postpandemijskom vremenu posebnu pažnju ćemo posvetiti sanaciji obrazovnih učinaka i šteta. Kao dio ovog projekta i ovo ministarstvo očekuje da će njegovi rezultati osnažiti nastavnike i sve profesionalce u obrazovanju, da ćemo dobiti nove smjernice, te integrisati ovaj projekt sa već započetim procesima u poboljšanju obrazovnih učinaka i mentalnog zdravlja djece i porodica”, istakla je ministrica Hota-Muminović.

Naglasila je da su jaki i stabilni profesionalci koji servisiraju obrazovanje, uz kapacitirane stručne službe, ključ kvalitetnog obrazovanja:

“Mi takvu praksu već provodimo, upošljavamo psihologe i socijalne radnike čime smo se, kao niko u regionu, približili pedagoškim standardima i normativima. Neke su procjene da će se obrazovne štete usljed pandemije sanirati u narednih 10 godina i mi ćemo ići u korak s tim procesima. Naši prosvjetni radnici su se znali nositi sa svim izazovima, a naredni zadatak je da već savladane izazove učinimo dostupnim u procesu podučavanja. Nove generacije to od nas očekuju”, poručila je ministrica Hota-Muminović.

Zamjenica predstavnice UNICEF-a u BiH Veronika Veroschenko je istakla da se sada, u situaciji kada su škole otvorene i kada su se djeca vratila u učionice, ne možemo vratiti prijašnjem konceptu rada.

“UNICEF će, sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje, raditi i dalje na jačanju kapaciteta nastavnika i izgradnji i unapređenju digitalnih kompetencija. UNICEF je pomogao u nabavci IKT opreme i naprednih tehnologija, kako za djecu za poteškoćama u razvoju, tako i za djecu koja redovno pohađaju nastavu. Bili smo uključeni u izradu prvih smjernica za kombinovano učenje i napredno, digitalno učenje. Zajedno ćemo raditi na daljem unapređenju kompetencija nastavnika, kako bi se ove tehnologije u potpunosti mogle primijeniti”, rekla je predstavnica UNICEF-a.

U ime delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, finansijera ovog projekta, Stephen Dahlgren podsjetio je da je EU prisutna već 20 godina kao najveći donator u oblasti obrazovanja.

“Trenutno radimo na implementaciji 12 projekata, a tiču se stručnog obrazovanja, visokoškolskog i predškolskog obrazovanja, što je nama možda i najvažnije. Bitno je istaći da je obuhvat djece koja pohađaju predškolsko obrazovanje u BiH svega 25 posto, a to je najniža razina u Europi. Studija u kojoj je učestvovala i BiH je pokazala da učenici u BiH uzrasta od 15 godina su na razini učenika od 12 godina u zemljama OSCD-a. Nužno je raditi na stalnom unapređenju osnovnog obrazovanja i upravo tu vidimo UNICEF kao bitnog aktera tih procesa. Europska komisija želi da djeluje u tom pravcu, smatramo to temeljnim pitanjem, bitno je fokusirati se na unapređenje osnovnog obrazovanja”, poručio je Dahlgren.

Radio AS