Prezentovana Strategija za ograničenje korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva u KS 2022-2032.

U organizaciji Vlade Kantona Sarajevo i UNDP-a, danas je prezentovana Strategija za ograničenje korištenja uglja i ostalih čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo u periodu 2022-2032.

Strategija je izrađena uz finansijsku podršku Vlade KS, u okviru projekta “Zeleni ekonomski razvoj – GED” koji finansira Švedska, a provodi UNDP u BiH.

“Cilj ove prezentacije je da se sve zainteresirane strane upoznaju sa aktivnostima projekta, te sadržajem i prijedlozima Strategije, koja će u konačnici dati jasne pravce djelovanja, potrebne aktivnosti i sredstva, kako bi se sistemski riješili problemi prekomjerne zagađenosti zraka u zimskom periodu uzrokovani emisijama iz individualnih ložišta”, istakao je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović.

Kazao je da je usljed nedostatka potrebnih ulaznih podataka, izradi Strategije prethodio popis i izrada Registra svih emisija iz individualnih ložišta u Kantonu Sarajevo.

Po riječima ministra, U Kantonu Sarajevo imamo preko 20.000 nelegalnih ložišta, uglavnom na području općina Novi Grad i Ilidža.

“Cilj nam je, dakle, bio ustanoviti koliko ložišta na čvrsta goriva postoji u Kantonu Sarajevo, gdje su stacionirani i koliko utiču na kvalitet zraka. Sa ovom Strategijom određene su sve lokacije ložišta koje su sada u digitalnom sistemu. Imamo preko 20.000 nelegalnih ložišta, te moramo raditi da se stanje u ovom segmentu popravi. Na žalost, sada smo u situaciji nedostatka dovoljnih količina energenata za grijanje, a Strategija je uglavnom tretirala prelazak sa čvrstih goriva na plin, kojeg sada nema u dovoljnim količinama, a i cijena će biti veća. U svakom slučaju,  ključni nalazi i rezultati Strategije predstavljaju polaznu osnovu za buduće strateške odluke u oblasti zaštite zraka”, rekao je ministar Hadžiahmetović.

Izrada Strategije, između ostalog, je uključila: izračun ukupnih emisija i uticaja na kvalitet zraka svih individualnih ložišta na čvrsta goriva, analize i davanje prijedloga za unapređenje kontrole emisija, unapređenje dimnjačarskog sektora, kontrolu i certifikaciju peći i goriva koja se koriste u Kantonu Sarajevo, analizu izloženosti stanovništva prekomjerno zagađenom zraku, prijedlog mjera smanjenja emisija u zrak, unapređenje i izmjene zakonske regulative u cilju poboljšanja kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo, izazove, rizike i prepreke pri realizaciji Strategije, te opcije izrade strateškog plana ograničenja korištenja čvrstih goriva u Kantonu Sarajevo. Na osnovu analiza uticaja na kvalitet zraka, izvršena je analiza uticaja mjera na smanjenje emisija i poboljšanje kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo za tri razmatrane opcije.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto rekao je da u razvijenom svijetu alternativna goriva više nisu alternativna, već primarna goriva, te da solarni i vjetro izvori moraju postati primarni izvori energije.

“U jeku svjetske energetske krize posebno prouzrokovane ruskom agresijom na Ukrajinu, jasno je da se energijska tranzicija mora početi dešavati u cijeloj BiH, a mi u Kantonu Sarajevo ćemo uvijek biti korak ispred ostalih. Biće jako izazovno, jer je Kanton Sarajevo najveći potrošač prirodnog gasa u BiH. Ova tranzicija treba da uključuje jednu vrstu energetske nezavisnosti od ruskog plina. Ovo treba da bude tema i za Vladu FBiH koja treba da sagradi južnu interkonekciju kako bi dobili dotok plina i sa drugih izvora, a ne da budemo ovisni o jednom dobavljaču”, rekao je premijer Forto.

Šefica Odjela za razvojnu saradnju Ambasade Švedske u BiH Eva Smedberg navela je da Švedska već godinama pruža podršku BiH u oblasti energetske efikasnosti.

“Znamo da je kvaliteta zraka, naročito tokom zime, loša u Kantonu Sarajevo ali i u ostatku BiH i sa zadovljstvom pomažemo u rješavanju tog problema. Od suštinske je važnosti da pređemo na zelena rješenja, posebno sada kada imam krizu i rat u Ukrajini”, rekla je Smedberg.

Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP BiH, istakla je da Strategija predstavlja temeljni dokument koji će vlastima u KS pomoći da planiraju naredne aktivnosti i mjere na poboljšanju kvaliteta zraka u cijelom Kantonu.

“Plan ograničenja korištenja i upotrebe čvrstih goriva za grijanje je potrebno provoditi tokom nekoliko godina, uzimajući u obzir socijalnu sliku, tržište energenata, ložišta, cijene energenata i izvore energije, kao i tehničke mogućnosti korištenja drugih alternativnih izvora energije iz sistema daljinskog grijanja. U Strategiji je navedena analiza tri scenarija sa različitim smanjenjem emisija u prioritetnim zonama koji su obuhtavili smanjenje na 50%, 90% i 100%, kao i mjere sa kojim bi se ti scenariji implementirali. Analizom navedenih scenarija, utvrđeno je da u cilju postizanja zadovoljavajućeg kvaliteta zraka u KS, odnosno postizanje kvaliteta zraka kategorije 1, potrebno je smanjenje emisija čvrstih čestica u prioritetnim zonama do 90%”, rekla je Nendra.

Dodala je da je paralelno sa ovim potrebno raditi i na aktivnostima povećanja energetske efikasnosti.

“Primjenom mjera povećanja energetske efikasnosti na postojećem fondu stambenih objekata sa lošim toplotnim karakteristikama, naročito onih građenih prije 1980. godine, moguće je postići uštedu u potrošnji toplotne energije od 60%”, rekla je Nedera.

Radio AS