Prihvaćen nacrt zakona da sarajevski ministri, načelnici i gradonačelnik ponovo mogu imati savjetnike

Skupština Kantona Sarajevo je danas usvojila Nacrt izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, a kojim je predviđeno da kantonalni ministri, načelnici općina i gradonačelnik ponovo mogu imati savjetnike.

Kantonalna ministrica pravde i uprave Darja Softić Kadenić (NS) je u obraćanju kantonalnim zastupnicima napomenula da su izmjene i dopune spomenutog zakona pokrenute u novembru prošle godine, i to upravo po zaduženju Skupštine Kantona Sarajevo. Kao razlog za to je navedeno usklađivanje s propisima Federacije Bosne i Hercegovine, kojima se regulišu imenovana lica i savjetnici.

Kako su saopštili iz Vlade Kantona Sarajevo, predloženo je da savjetnike mogu imati članovi Vlade, načelnici općina i gradonačelnik Sarajeva.

Savjetnici ne bi, kako je objasnila Kadenić Softić, uživali sigurnost, tj. bili bi imenovani na mandatni period te ne bi mogli dobiti status državnog službenika, a njihov broj je ograničen na dva.

“Uslovi koje moraju ispunjavati su u rangu uslova koje mora da ima pomoćnik ministra, a čiji je angažman moguć i s nepunim radnim vremenom”, ukazala je resorna ministrica.

Podsjećamo, izmjenama zakona 2015. odlučeno je da kantonalni ministri, ostali kantonalni zvaničnici i direktori kantonalnih preduzeća ne mogu imati savjetnike i pravo na “bijeli hljeb” po završetku mandata. To je prihvaćeno na prijedlog tadašnjeg DF-ovog kantonalnog zastupnika Mirsada Pindže.

Ostale predložene promjene

Ministrica Softić Kadenić istakla je da su predložene još neke izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo. Tako bi se uvelo radno mjesto glavnog internog revizora u svrhu usklađivanja sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru FBiH. Dopunjen je član Zakona kojim se reguliše mirovanje radnog odnosa zaposlenog, odnosno povratak na isto ili slično radno mjesto.

Predložena je novina da se konkurs za prijem u državnu službu može poništiti, i to samo do isteka roka za podnošenje prijava. Osim toga, predloženo je da državni službenik može biti premješten s upravnog organa na kojem je zasnovao radni odnos u drugi upravni organ, ali poslije najmanje šest mjeseci rada na prvobitnom radnom mjestu.

Planiranim izmjenama Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo posvećena je pažnja i dijelu koji se odnosi na žalbene postupke pred Odborom za žalbe, a koji, kako je konstatovano, ozbiljno usporavaju procese rada i funkcionisanja kantonalnih organa.

Naime, namjera je da se žalbom pred Odborom za žalbe u Agenciji za državnu službu FBiH ne odlaže rješenje, što bi predstavljalo, kako su saopćili iz Vlade Kantona Sarajevo, veliku promjenu u odnosu na sadašnju praksu.

Sijedi 15-dnevna javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, a nakon čega će Vlada Kantona Sarajevo utvrditi Prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona. Zatim će Skupština Kantona Sarajevo razmatrati Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo, koji će uputiti prema Skupštini. Ako ga Skupština prihvati, slijedi njegova primjena.

Radio AS