Raste broj ostavki nosilaca javnih funkcija u KS zbog sukoba interesa

Devet nosilaca javnih funkcija podnijelo je ostavke zbog sukoba interesa tokom aprila i maja 2023. godine čime je nastavljen trend podnošenja ostavki zbog zabrane obavljanja duplih funkcija koja je propisana Zakonom o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo.

Ostavke su podnijela do sada ukupno 44 nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.

Sve ostavke su podnesene prije nego što je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo okončao postupke za utvrđivanje sukoba interesa. Zbog podnošenja ostavki, Ured do sada nije kaznio ni jednog nosioca javne funkcije zbog sukoba interesa.

Ured nije imao potrebu da izriče sankcije jer su do sada svi nosioci javnih funkcija podnijeli ostavke prije nego što je Ured okončao postupke. To pokazuje da su nosioci javnih funkcija svjesni da u Kantonu Sarajevo više nije moguće obavljati dvije javne funkcije istovremeno jer će biti sankcionisani “, kaže šef Ureda Erduan Kafedžić.

Nosioci javnih funkcija su najviše ostavki podnijeli na funkcije u upravnim i nadzornim odborima u javnim institucijama. Najveći broj ostavki podnesen je u januaru 2023. godine, nakon stupanja na snagu Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo. Trend podnošenja ostavki nastavljen je i u narednim mjesecima.

Kafedžić ističe kako je značajan broj nosilaca javnih funkcija podnio ostavke i prije nego što je Ured počeo provoditi postupke za utvrđivanje sukoba interesa u njihovim slučajevima.

“Nosioci javnih funkcija redovno kontaktiraju Ured i traže naše mišljenje o tome da li će biti u sukobu interesa ukoliko stupe na neku javnu funkciju. Mi redovno odgovaramo na takve upite i pomažemo im da izbjegnu situaciju da moraju podnositi ostavke ili biti kažnjeni. Nosioci javnih funkcija shvataju da Ured efikasno i nepristrasno provodi Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo te da ni jedan slučaj potencijalnog sukoba interesa neće ostati neispitan”, pojašnjava Kafedžić.

Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, koji je stupio na snagu 1. januara 2023. godine, proširio je nadležnosti Ureda na upravljanje sukobom interesa i zaštitu prijavitelja korupcije, te je formalizirao ulogu Ureda u uspostavljanju planova integriteta svih javnih institucija u Kantonu Sarajevo.

Prema ovom zakonu, nosiocu javne funkcije zabranjeno je da obavlja više od jedne javne funkcije u organima vlasti na nivou Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo i opština na teritoriji Kantona Sarajevo, kao i na svim nivoima vlasti u BiH. Nosilac javne funkcije dužan je da podnese ostavku ili na drugi način odstupi od nespojive funkcije u roku od 30 dana nakon preuzimanja zadnje nespojive funkcije.

Zakonom je propisano da je Ured nadležan za sve slučajeve utvrđivanja sukoba interesa i ovlašten da donosi odluku o utvrđenom sukobu interesa, naloži nosiocu javne funkcije da podnese ostavku ili da odstupi sa funkcije, predloži nadležnom organu razrješenje nosioca javne funkcije koji nije postupio po nalogu Ureda, kao i da izriče sankcije i daje mišljenja o postojanju sukoba interesa.

Spisak nosilaca javnih funkcija koji su podnijeli ostavke u periodu od 1. oktobra 2022. do 18. maja 2023. godine dostupan je na sljedećem linku.

Radio AS