Sarajevo: Građani koji iz svojih dvorišta izbacuju snijeg na očišćene ulice će biti kažnjeni

Prethodnih dana, nakon što su vozila Zimske službe KJKP RAD očistila ulica, nekolicina građana je snijeg iz avlija izbacivala na tek očišćenu saobraćajnicu, a prethodno su se žalili zbog snijega na cesti.

Zakon o komunalnoj čistoći definiše obaveze građana, javnih komunalnih preduzeća i drugih pravnih lica vezane za zimsko održavanje javno-prometnih površina.

(Foto: KJKP Rad)

Četvrti dio Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo odnosi se na uklanjanje snijega, od člana 41 do člana 52 preciziraju se obaveze i prava fizičkih i pravnih lica. Ukoliko se prekrši neka od odredbi ovog zakona, u sedmom dijelu navedenog zakona precizirane su kaznene odredbe koje će biti primijenjene.

(Foto: KJKP Rad)

Vozači na terenu će zajedno sa općinskim službama bilježiti situacije poput ovih u ulicama Bistrik br. 35, Okrugla br. 15 i Bistrik Potok br. 15, a Eko redari će u skladu sa ovlaštenjima sačinjavati službene zabilješke i predavati Kantonalnoj Komunalnoj Inspekciji na izricanje kazni.

Radio AS