Skupština KS podržala potpisivanje udruživanja sredstava za kupovinu 103 stana boračkoj populaciji

Skupština Kantona Sarajevo donijela je danas Odluku kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju ugovora imovinsko-pravne prirode, radi udruživanja sredstava za kupovinu stanova određenim kategorijama boračke populacije.

Kako su naveli iz Ministarstva za boračka pitanja KS, u skladu sa Zakonom o pravobranilaštvu Kantona Sarajevo proizilazi obaveza ovog Ministarstva da prije sklapanja Ugovora o udruživanju sredstava za kupovinu stanova za potrebe realizacije prava na dodjelu stanova u vlasništvo pripadnicima braniteljskih kategorija, kojima pripada to dopunsko pravo, prethodno pribavi saglasnost Skupštine KS.

“Ovaj ugovor zaključuje se pred ovlaštenim notarom između Ministarstva za boračka pitanja, kao kupca/udružioca, i Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe, kao prodavca/investitora”, objašnjavaju iz ovog Ministarstva

Riječ je o kupovini 103 stana u stambeno-poslovnim objektima A1-B i A1-A u Vogošći, naselje Rosulje, ukupne vrijednosti 11.591.563,00 KM. Kao što je već poznato ova sredstva su velikim dijelom obezbijeđena iz kreditnih sredstava, a drugim dijelom iz budžeta ministarstva i neutrošenih razgraničenih sredstava iz prethodne godine.

Za ovu odluku Skupštine KS prethodno su pribavljene potrebne saglasnosti Pravobranilaštva KS i Ministarstva finansija KS.

Lista aplikanata za dodjelu stanova u vlasništvo ažurirana je i upoređena sa ponuđenom kvadraturom stambenih jedinica, nakon čega je 27. jula ove godine usvojena Odluka o dodjeli stanova u vlasništvo braniteljskim kategorijama, koje u skladu sa članom 40. i 41. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH ispunjavaju sve zakonom propisane uvjete za ostvarivanje ovog prava.

Riječ je o licima koja već dugi niz godina čekaju na realizaciju ovog prava, neki čak i 10 godina, a ovo ministarstvo se pobrinulo da ove godine riješi većinu korisnika ovog prava, koji neopravdano dugo čekaju na svoj krov nad glavom. Pravo na odgovarajući stan Prema odredbama Zakona o dopunskim pravima boraca branitelja imaju branitelji, pod uvjetom da nemaju riješeno stambeno pitanje, te da imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište na području Kantona, a najkasnije do 06.02.1999. godine i dalje neprekidno, ratni vojni invalidi I grupe i ratni vojni invalidi koji su radno nesposobni po osnovu rane, povrede ili bolesti zadobijene za vrijeme službe u Oružanim snagama R BiH, roditelji šehida – poginulih boraca – branitelja, nezaposlene supruge šehida-poginulog borca-branitelja, kao i djeca šehida i poginulog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida, koja su bez oba roditelja, a ostvaruju pravo na ličnu odnosno porodičnu invalidninu.

Radio AS