Skupština KS usvojila zakone o ministarstvima i socijalnoj zaštiti

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo usvojili su, na današnjoj sjednici, Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave KS, čime je u konačnici ispoštovana Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, a odnosila se na poštivanja Poslovnika Skupštine KS u proceduri donošenja tog zakona.

Po skraćenom postupku, danas je usvojen Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom KS, zbog njegovog usklađivanja sa Zakonom o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je stupio na snagu u julu ove godine.

Usvajanju Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo prethodila je incijativa premijera Kantona Sarajevo u kojima je predloženo povećanje plata rukovodiocima samostalnih kantonalnih upravnih organizacije, uz novi propisani koeficijent u iznosu od 8,80.

“Povećanje koeficijenta spomenutim rukovodiocima obrazloženo je time da su samostalne upravne organizacije osnovane za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji zahtijevaju posebnu organizovanost i samostalnost u radu te da, uprkos tome, za rukovodioce samostalnih upravnih organizacija nije zakonom regulirano uvećanje plate po osnovu posebnih uslova rada iako je upravo to osnov uvećanja plata rukovodiocima kantonalnih uprava u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti KS, kao i Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u FBiH”, navodi Služba za protokol i press KS.

Radio AS