Skupština KS prihvatila programe rada svih zdravstvenih ustanova osim KCUS-a

U nastavku Desete radne sjednice, Skupština Kantona Sarajevo dala je saglasnost na programe rada i finansijske planove javnih kantonalnih ustanova iz oblasti zdravstva za 2023. godinu.

Tu su: Dom zdravlja, Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Zavoa za sportsku medicinu, Zavod za javno zdravstvo, “Apoteke Sarajevo”, Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, Zavoa za hitnu medicinsku pomoć, Zavod za medicinu rada, Zavod za bolesti ovisnosti, Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova te Psihijatrijska bolnica KS.

Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2023. godinu nije dobio podršku zastupnika Skupštine Kantona Sarajevo.

Razmatran je i Izvještaj o radu Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu (sa Programom rada za 2022. godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Univerziteta u Sarajevu za 2021. godinu i Izvještajem interne revizije o provedenom nadzoru o finansijskim procesima na Univerzitetu u Sarajevu i organizacionim jedinicama za period od 1. januar – 31. decembra 2021. godine) koji je prihvaćen od Skupštine KS.

U prvom dijelu nastavka ove sjednice Skupština je dala saglasnost na nacrt Ugovora o prenosu prava vlasništva uz protučinidbu između Kantona Sarajevo i Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Sarajevo koji će biti zaključen pred notarom između Kantona Sarajevo, kao sticaoca i Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Sarajevo, kao prenosioca u svrhu izgradnje nove zgrade MUP-a KS na lokalitetu Kolodvorske ulice.

Također, “Udruženja Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji Bosne i Hercegovine, roditelja i prijatelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti Sarajevo” Skupština je proglasila za udruženje od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.

Prvi nastavak Desete radne sjednice Skupštine KS je prekinut u večernjim satima, a o novom terminu nastavka iste sjednice javnost će biti blagovremeno obaviještena, saopšteno je iz Službe za protokol i press KS.

Radio AS