Skupština KS usvojila tri značajne odluke

U nastavku Osme radne sjednice, Skupština Kantona Sarajevo donijela je Odluku o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2023. godinu.

Zavod za izgradnju KS je dužan donositi programe utroška sredstava kojima se jasno utvrđuje vrsta namjenskih prihoda i primitaka i planirani rashodi i izdaci po osnovu istih, a u skladu sa propisima kojima su namjenska sredstva u nadležnosti Zavoda uređena. Usvojeni Program uređenja građevinskog zemljišta za 2023. godinu odnosi se na one lokacije za čije je uređenje Zavod preuzeo ugovornu obavezu prema investitorima da će ih urediti i za lokacije za čije su prethodno uređenje planirana sredstva u samom Programu i lokacije koje su ranijim Programima predviđena za realizaciju.

Skupština KS donijela je i Odluku o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo i Direkciji za puteve Kantona Sarajevo, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja sagrađenog na k.č. br. 4154/83 K.O. Novo Sarajevo IV, nastala od k.č. br. 4154/1 K.O. Novo Sarajevo IV, između Kanton Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja – Direkcija za puteve Kantona Sarajevo i Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo sa jedne strane i Balićevac Seada i Rekić Mirsade sa druge strane, u svrhu izgradnje IX transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo.

Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice.

Kako se navodi u razlozima za donošenje Odluke, na osnovu urađenog elaborata otvoreni tok rijeke Mošćanice, zbog nivoa zagađenja, ne može se koristiti kao voda za piće sarajevskog vodovodnog sistema, te se ista treba isključiti. Konstatovano je da se voda iz otvorenog toka rijeke Mošćanice inače i ne koristi kao voda za piće u sarajevskom vodovodnom sistemu, te da se i pravno treba regulisati to stanje isključivanjem otvorenog toka rijeke Mošćanice iz pravnih akata kojima se uređuje ovo pitanje.

Rješavanje ovog pitanja bitno utiče i na određena urbanistička rješenja i potrebe Općine Stari Grad u oblasti prostornog uređenja i urbanizma, i s tim u vezi razvoja same općine.

Kao dodatni argument potrebe ukidanja zaštite otvorenog toka rijeke Mošćanice je i činjenica da KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, ne računa više na taj vodozahvat, a samo postrojenje za prečišćavanje, koje je bilo postavljeno tokom rata, je demontirano i preneseno na drugu lokaciju.

Ovo ne znači da će prostor oko rijeke Mošćanice, donošenjem ove Odluke postati mjesto generisanja bespravne gradnje. Rijeka Mošćanica će se i dalje štititi važećim federalnim i kantonalnim propisima o zaštiti voda. Međutim, sve što je izvan koridora od 15 metara od obala rijeke, steći će uslov da se kroz urbanistička rješenja, putem novog Urbanističkog plana i novih regulacionih planova uredi u skladu sa urbanističkim pravilima i mjerilima, a što će u konačnici dovesti do mogućnosti legalizacije svih objekata koji se budu mogli legalizovati, navodi se.

Sjednica je nakon osmosatnog zasjedanja prekinuta, a o terminu drugog nastavka Osme radne sjednice Skupštine KS javnost će biti blagovremeno informisana.

Radio AS