Tokom maja u zraku je bio prisutan samo polen drvenastih biljaka

Prema izvještaju koji je Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo dostavio Centar za ekologiju i prirodne resurse “Akademik Sulejman Redžić”, u proteklom mjesecu kako je zabilježeno na mjernoj stanici koja je pozicionirana na niskoj zgradi Prirodno-matematičkog fakulteta konstatovan je samo polen drvenastih biljaka. 

Najviše se javljao polen breze, graba, borova, bukve, tise, čempresa, vrbe i topole. Među navedenim drvenastim biljkama alergeni su poleni breze, graba i borova. Ova vrsta polena je zabilježena tokom ranog proljetnog aspekta, a nešto veće koncentracije su se zadržale i tokom kasno proljetnog aspekta. 

Poređenjem rezultata monitoringa alergenih biljaka u Kantonu Sarajevo sa prethodnom godinom uočeno je blago povećanje polena, a što je zabilježeno na mjernoj stanici Pofalići.

Napominju i kako je koncentracija polena prošle godine u istom mjesecu na mjernoj stanici Stari Grad bila veća od izmjerenih ove godine. Pored polena drvenastih biljaka, konstatovan je polen trava i korova. 

Variranje koncentracije polena alergenih biljaka je u skladu sa vremenskim prilikama, pri čemu sunčani i vjetroviti periodi znače veću, a kišni dani manju mogućnost pojave alergije. Važno je napomenuti da će maksimum drveća uskoro završiti, te da će doći do pojave polena trava u vazduhu, a što je u skladu i sa Polenskim kalendarom. 

Osobama koje su alergične na polen drvenastih biljaka se preporučuje da izbjegavaju neuređene parkovske površine, ekosisteme četinarskih šuma, te da više vremena provode na planinama, odnosno na lokacijama koje su izvan gornje granice šume.

U cilju preventivnog djelovanja, osobama koje su alergične općenito na polen kako drvenastih tako i zeljastih biljaka preporučuje se da redovno prate izvještaje o koncentraciji polenskih alergena u vazduhu, dok se osobama koje imaju učestale alergijske reakcije preporučuje posjeta ljekaru. 

Radio AS