Toplane Sarajevo pokrenule najveći projekat u posljednjih 20 godina

Toplane Sarajevo svake kalendarske godine u periodu van sezone grijanja, a prema ranije usvojenom Planu za remont i Planu investicionog održavanja, provode niz aktivnosti u cilju što bolje pripreme za narednu sezonu grijanja, koja počinje najkasnije 15. oktobra.

U tom kontekstu, Uprava KJKP “Toplane – Sarajevo” d.o.o. krenula je u najveći projekat u posljednjih 20 godina – “Rekonstrukcija kotlovnice Zvijezda i hidraulička optimizacija rada kotlovnice”, a u svrhu smanjenja negativnih uticaja na okoliš, smanjenja emisije CO2 u zraku, kvalitetnije usluge svojim korisnicima, uticaja na veću energetsku učinkovitost, kao i doprinosu razvoja infrastrukture na cijelom području Kantona Sarajevo.

Oprema koja je trenutno ugrađena u kotlovnici starija je od 30 godina, cirkulacione pumpe su predimenzionirane, što uzrokuje probleme nedozvoljenog nivoa emisije polutanata, neracionalno trošenje električne energije, velike buke i veliki broj kvarova.

Sve navedeno rezultira velikim zagađenjem zraka i okoline, kao i nastanak ekološki štetnog otpada pri remontu opreme.

Implementacija ovog projekta kroz ugradnju moderne opreme dovest će do smanjenja potrošnje električne energije za minimalno 25 posto i gasa za minimalno 15 posto godišnje, a samim tim i do značajnog smanjenja navedenih negativnih uticaja.

Kompletna rekonstrukcije kotlovnice “Zvijezda” toplotne snage 12 MW podrazumijeva ugradnju nove savremene opreme, kao i automatsku hidrauličku optimizaciju rada kotlovnice.

Kotlovnica će biti povezana na postojeći sistem daljinske kontrole i upravljanja Toplana – SCADA sistem. Zadržava se prirodni gas kao osnovno gorivo, a ekstra lako lož ulje (ELLU) kao alternativno gorivo, kao i postojeći dimnjak.

Radio AS

Odgovori