Udruženja kulture naroda BiH proglašena od posebnog značaja za Kanton Sarajevo

Skupština Kantona Sarajevo danas je usvojila Odluku o proglašenju temeljnih udruženja kulture naroda BiH od posebnog interesa za KS.

To su: Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”, Hrvatsko kulturno društvo “Napredak”, Srpsko prosvjetno i kulturno društvo “Prosvjeta”, Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo “La Benevolencija”, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI), Hrvatsko narodno vijeće BiH (HNV) te Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost BiH (SGV).

Ministar kulture i sporta KS Kenan Magoda podsjetio je da je Vlada na sjednici 12. novembra 2020. godine donijela Zaključak kojim je prihvatila inicijativu organizacija kulture naroda BiH – BZK “Preporod”, HKD “Napredak”, SPKD “Prosvjeta” i JKHD “La Benevolencija” za pokretanje procedure njihovog proglašenja od posebnog značaja za Kanton Sarajevo i rješavanje njihovog statusa, finansiranja njihovog rada i djelovanja uvrštavanjem u budžet.

Time bi se, dodao je Magoda, osigurala namjenska budžetska sredstva za njihov rad.

Budući da Skupština nije razmatrala predloženi materijal, Magoda ističe da su udruženja proširila listu te dodala Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBD), Hrvatsko narodno vijeće BiH (INV) te Srpsko građansko vijeće – Pokret za ravnopravnost BiH (SGV).

Prije toga, premijer KS je zbog dodatnih usaglašavanja sa dnevnog reda povukao tačke dnevnog reda: Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o turizmu, Prijedlog zakona o komunalnoj policiji, Prijedlog zakona o uvjetima koje treba ispunjavati Kantonalna bolnica te Nacrt zakona o sportu.

Radio AS