Usvojen do sada najveći Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja KS od 582.368.800 KM

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2023. godinu u iznosu 582.368.800 KM.

Kako je istakao u svom uvodnom izlaganju direktor ZZO KS Muamer Kosovac, ovaj plan predviđa do sada najveći iznos finansijskih sredstava namijenjenih za nesmetano i kvalitetno pružanje prava iz zdravstvenog osiguranja za osiguranike u Kantonu Sarajevo.

Rashodi zdravstvene zaštite iznose 534.936.500 KM i imaju učešće od 97% ukupnih troškova. Među njima su najvažniji finansiranje zdravstvene zaštite koja se osiguranicima pruža u zdravstvenim ustanovama iz Mreže zdravstvenih ustanova na području KS, a koje su obuhvaćene i Planom i programom mjera zdravstvene zaštite za 2023. godinu. Prema odluci Ministarstva zdravstva KS, oni su uvećani za ukupno 56.557.000 KM u odnosu na 2022. godinu.U povećana sredstva je uključeno i povećanje za materijalne troškove u iznosu od 5.661.687 KM, kako bi pružaoci usluga mogli neometano obezbijediti zdravstvenu zaštitu i pored inflatornih uslova.

Zavod je ovim finansijskim planom u potpunosti planirao sredstva za finansiranje kolektivnih ugovora zaključenih između Vlade KS i sindikata iz oblasti zdravstva u 2022. godini, kao i finansiranje dodatnog kadra koji je od strane Ministarstva i zdravstvenog sektora iskazan kao neophodan. Ovim će biti obuhvaćeno ukupno 7.862 zdravstvenih radnika i saradnika.

U rashodima je obuhvaćeno i povećanje vrijednosti boda za ugovoreni program porodične medicine po provedenom postupku javne nabavke s privatnim i javnim zdravstvenim ustanovama sa 1,11 KM u Finansijskom planu 2022., na 1,35 KM u 2023.godini.

U ovom dokumentu su planirana sredstava za ugovaranje od 3.300.000 KM deficitarnih dijagnostičkih usluga za koje postoji lista čekanja u ugovornim zdravstvenim ustanovama po provedenom postupku javne nabavke. Obuhvaćeno je povećanje planiranih sredstava za lijekove po posebnim programima u iznosu od 870.000 KM, kao i povećanje planiranih sredstava za medicinska sredstva i ortopedska pomagala zbog proširenja prava naših osiguranika u iznosu od 6.000.000 KM.

U Finansijskom planu planirana su sredstava za uvođenje senzora za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi za sve osiguranike koji boluju od Dijabetesa Tip1, kao i povećana sredstava za gotove lijekove zbog proširenja liste lijekova i većeg učešća Zavoda u snošenju troškova tih lijekova u iznosu od 2.012.500 KM.

Za program dijagnostike i liječenja teško oboljele djece sredstva su udvostručena u odnosu na prethodnu godinu i iznose ukupno dva miliona KM.

Prema smjernicama Ministarstva zdravstva KS, prvi put su u Finansijskom planu planirana sredstva za Program palijativne njege terminalno bolesnih u Kantonu Sarajevo, i to u iznosu od 1.505.000 KM, kao i sredstva za uvođenje usluga neurorehabilitacije u sistem rehabilitacije sa iznosom od 462.000 KM.

Kako navode iz Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, u prvom planu njihovog rada su osiguranici kojima žele omogućiti bolju zdravstvenu zaštitu te unaprijediti zdravstveni sistem.

Na istoj sjednici, zastupnici Skupštine KS su usvojili i Odluku o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za ovu godinu.

Radio AS