Uvećan dječiji dodatak u Kantonu Sarajevo, vlasništvo nad vozilom ukinuto kao kriterij

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Ivana Prvulović pripremila je Instrukciju u kojoj je precizirana provedba, odnosno primjena nedavno donesenih izmjena Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom, te ih putem resornog ministarstva distribuirala prema službama za socijalnu zaštitu i zaštitu porodica sa djecom svih devet općina Kantona Sarajevo.

Donesenom Instrukcijom precizirani su iznosi dječijeg dodatka, uvećanog dječijeg dodatka i dječijeg dodatka za porodice sa troje i više djece, jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta i dodatne novčane pomoći na ime prehrane djeteta.

Prema donesenoj Instrukciji, dječiji dodatak iznosi 52,50 KM, uvećani dječiji dodatak 78,75 KM, dječiji dodatak za porodice sa troje i više djece 57,75 KM za svako dijete, jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta 375,00 KM, te dodatna novčana pomoć na ime prehrane djeteta 60,00 KM.

“Uvećani dječiji dodatak u porodicama sa troje i više djece dodjeljuje se bez obzira na imovinski cenzus, a vlasništvo nad motornim vozilom koje je predstavljalo smetnju za ostvarivanje prava na dječiji dodatak je ukinuto kao kriterij, što je propisano izmjenama spomenutog zakona”, naglasila je ministrica Prvulović.

Zahtjevi za ostvarivanje navedenih prava podnose se nadležnim opštinskim službama socijalne i dječije zaštite, kao prvostepenom organu.

Sredstva za ovu namjenu su obezbijeđena u Budžetu KS na poziciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS.

Iz Ministarstva podsjećaju kako se ovaj zakon sa najnovijim izmjenama počeo primjenjivati 01. januara ove godine.

Radio AS