Vijeće Grada Sarajeva će razmatrati prijedlog usvajanja Regulacionog plana “Hrasno Brdo”

Na prijedlog gradonačelnice Grada Sarajeva Benjamine Karić na 14. sjednici Gradskog vijeća bit će razmatran Prijedloga Odluke o usvajanju Regulacionog plana “Hrasno Brdo” sa Prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana “Hrasno Brdo”, u redovnoj proceduri.

Potrebno je podsjetiti da su razmatrane inicijative građana za što skorije donošenje Regulacionog plana “Brdo Hrasno”, u septembru mjesecu 2021. godine i tada informirao javnost o stanju procesa i aktivnostima koje se vode u pogledu izrade i donošenja ovog regulacionog plana.

Tada je najavljeno da će Grad razmatrati najkasnije do kraja prve polovice 2022. godine.

Od tada su organi Grada Sarajeva kontinuirano inicirali i pratili aktivnosti.

Proces je Grad Sarajevo vodio u saradnji s Općinom Novo Sarajevo, zajedno sa Zavodom za planiranje razvoja Kantona Sarajeva – nosiocem izrade Plana.

Tako je Prijedlog Plana utvrđen, Gradsko vijeće će ga razmatrati na narednoj sjednici.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana donesena je još 2014. godine na inicijativu Općine Novo Sarajevo pa je izmijenjena 2017. godine, a Nacrt Plana je Gradsko vijeće uputilo u javnu raspravu krajem 2019. godine.

Tako da će ovaj proces, započet prije osam godina, uskoro na prijedlog gradonačelnice konačno biti završen.

Radio AS