Vijeće ministara BiH usvojilo Nacrt budžeta za 2022. godinu

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2022. godini iznose 1.073.600.000 KM, što je povećanje od 8 posto, odnosno za 77.600.000 KM u odnosu na budžet institucija BiH za 2020. godinu, dok servisiranje spoljnog duga BiH iznosi 819.189.119 KM i veće je za 11.636.188 KM ili 1 posto u odnosu na budžet za 2020. godinu.

Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu od 865.500.000 KM i veći su za 85.500.000 KM, odnosno 11 posto u odnosu na budžet 2020. godine.

Nacrtom budžeta za 2022. godinu se, između ostalog, prioritetno podržavaju nastavak reformi u vezi sa ispunjavanjem uslova za Evropsko partnerstvo, provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), osiguranje sredstava za finansiranje Opštih izbora 2022. godine, kao i za provođenje višegodišnjih projekata budžetskih korisnika.

Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje spoljnog duga BiH u budžetu za 2022. godinu iznose 1.892.789.119 KM i u odnosu na 2020. godinu veći su za 5 posto, odnosno 89.236.188 KM.

ODOBRENA SREDSTVA CIK-u ZA OPŠTE IZBORE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i terezora BiH, donijelo je Odluku o odobravanju privremenog korištenja dijela sredstava od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema. Odlukom se odobrava iznos od 9.728,000 KM Centralnoj izbornoj komisiji za provođenje opštih izbora.

CIK je raspisao opšte izbore za 2. oktobar. 

INFORMACIJA O PROGRAMU SARADNJE DUNAVSKOG REGIONA  2021 – 2027

Vijeće ministara BiH je usvojio Informaciju o programu transnacionalne saradnje Interreg VI-B Dunavskog regiona 2021 – 2027 (Interreg VI-B Danube Region Programme 2021 – 2027) u vezi sa potpisivanjem pisma saglasnosti prije podnošenja programa Evropskoj komisiji na odobrenje.

Direktor Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH ovlašten je da potpiše ovo pismo.

Planirano je da finalni nacrt programskog dokumenta za Program saradnje Dunavskog regiona, zajedno sa potpisanim pismima saglasnosti zemalja učesnica, bude dostavljen Evropskoj komisiji u julu 2022. godine, a njegovo odobrenje se očekuje u oktobru 2022. godine.

Potpisivanjem pisma sve zemlje učesnice treba da potvrde saglasnost sa sadržajem Programa, kao i sa obavezom kofinansiranja.

Program Dunavskog regiona je program saradnje zemalja članica EU u oblasti Podunavlja, otvoren i zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).

Doprinos EU budžetu Programa Dunavskog regiona 2021 – 2027 iznosi 213.103.953 eura, pri čemu su doprinosi iz fondova ERDF-a, IPA-e III i NDC1 osigurani u jedan zajednički programski fond. Kofinansiranje od strane korisnika u Programu je najmanje 20 posto, što zajedno sa doprinosom EU daje ukupnu vrijednost Programa od 266.379.941,26 eura.

Po potpisivanju pisma saglasnosti i odobrenja Programa od Evropske komisije, DEI BiH bi, u skladu sa važećim podzakonskim aktima, planirala sredstva u budžetu institucija BiH za ovu svrhu, a transferi tih sredstava bi uslijedili nakon zaključivanja finansijskog sporazuma.

PODRŽANA PRIMJENA ALTERNATIVNIH PRAVILA PORIJEKLA

Vijeće ministara BiH je usvojio Informaciju o alternativnim primjenjivim pravilima porijekla s ciljem uvođenja istih u ugovore o slobodnoj trgovini koje je sklopila Bosna i Hercegovina.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da preduzme potrebne aktivnosti kako bi, u skladu sa odredbama CEFTA 2006 sporazuma, Ugovora o slobodnoj trgovini sa državama EFTA-e i Ugovora o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom, bila omogućena primjena alternativnih pravila porijekla. Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da preduzme potrebne aktivnosti kako bi Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje, u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), donio odluku kojom se omogućava primjena alternativnih pravila porijekla. O realizaciji svih aktivnosti navedena ministarstva dužna su da informišu  Vijeće ministara BiH.

Alternativna pravila porijekla proizlaze iz Revidirane konvencije koja, zbog nepostojanja konsenzusa, nije usvojena na Zajedničkom odboru PEM konvencije 27.11.2019. godine, ali je članicama potpisnicama dopuštena njena primjena na bilateralnoj i prelaznoj osnovi.

Poboljšanja u Revidiranoj konvenciji se sastoje od uvođenja fleksibilnijih i jednostavnijih pravila koja će industrija u BiH moći lakše ispuniti i time povećati svoju izvoznu konkurentnost.

Revidirana specifična pravila za poljoprivredne i industrijske proizvode su fleksibilnija i prilagođena modernim uslovima proizvodnje i trgovine, te se uopšteno olakšava ispunjavanje kriterijuma za sticanje statusa proizvoda s porijeklom.

Primjenu alternativnih pravila podržale su nadležne entitetske i institucije Brčko Distrikta BiH, te privredne komore.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA IZ PROGRAMA „EU ZA ZDRAVLJE“

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, donijelo Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava iz programa posebnih namjena „EU za zdravlje – doprinos raspoloživosti vakcina protiv Kovida-19 u Bosni i Hercegovini“, sa ukupnim iznosom grant sredstava od 13.775.280 eura.

Sredstva se dijele po principu 62 posto za Federaciju BiH i 38 posto za Republiku Srpsku. Po 2,5 posto od sredstava namijenjenih bh. entitetima biće dodijeljeno Brčko Distriktu BiH. Finansijska sredstva dodijeljena Federaciji BiH bit će raspoređena po principu 50 posto Federaciji BiH, a 50 posto za deset kantona.

Iz ukupnih sredstava granta biće izdvojeno 40.000 eura za aktivnosti vidljivosti i komunikacije programa posebnih namjena pod nazivom „EU za zdravlje – doprinos raspoloživosti vakcina protiv Kovida-19 u Bosni i Hercegovini“. Ova sredstva će biti raspoređena na sljedeći način: Ministarstvu civilnih poslova BiH 7.000 eura, Federaciji BiH 19.948,50 eura, Republici Srpskoj 12.226,50 eura i Brčko Distriktu BiH 825 eura.

Finansijska sredstva iz ovog programa realizuju se u skladu sa Ugovorom o grantu za vanjske akcije Evrope unije, zaključenog između Ministarstva civilnih poslova i Evropske komisije. Od ukupnog iznosa sredstava dodijeljenog Bosni i Hercegovini najveći dio, oko 85 posto, odnosiće se na kupovinu vakcina, dok će preostalih oko 15 posto sredstava biti iskorišteno za kupovinu vakcinalnog materijala i opreme.

BiH DOMAĆIN SASTANKA KONSTITUINCE SB/MMF U BiH

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju o održavanju sastanka Grupe konstituence zemalja u okviru Svjetske banke/Međunarodnog monetarnog fonda u periodu od 15. do 16. septembra 2022. godine u Bosni i Hercegovini.

SASTANAK PODODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO IZMEĐU BiH I EU

Vijeće ministara BiH upoznao se sa Informacijom o održavanju šestog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, 16. juna 2022. godine, koji je sačinila Direkcija za evropske integracije (DEI) BiH, te usvojio Dokument za raspravu koji je sastavni dio Informacije.

Primljen je k znanju usaglašeni dnevni red sastanka i data saglasnost na sastav delegacije BiH.

Direkcija za evropske integracije BiH je zadužena da Dokument za raspravu, sa prilozima, prevede na engleski jezik i dostavi Evropskoj komisiji u predviđenom roku, kao i da, u saradnji sa nadležnim institucijama u BiH, provede sve preostale pripremne radnje za održavanje sastanka.

Predsjedavajući delegacije BiH zadužen je da bude na raspolaganju medijima za upite u vezi sa šestim sastankom Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH, a DEI BiH da o njegovom održavanju informiše Vijeće ministara BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH. 

Vijeće ministara BiH je usvojio Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu koji će Ministarstvo finansija i trezora BiH uputiti Predsjedništvu BiH kao ovlaštenom predlagaču.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2022. godini iznose 1.073.600.000 KM, što je povećanje od 8 posto, odnosno za 77.600.000 KM u odnosu na budžet institucija BiH za 2020. godinu, dok servisiranje spoljnog duga BiH iznosi 819.189.119 KM i veće je za 11.636.188 KM ili 1 posto u odnosu na budžet za 2020. godinu.

Prihodi od indirektnih poreza planirani su u iznosu od 865.500.000 KM i veći su za 85.500.000 KM, odnosno 11 posto u odnosu na budžet 2020. godine.

Nacrtom budžeta za 2022. godinu se, između ostalog, prioritetno podržavaju nastavak reformi u vezi sa ispunjavanjem uslova za Evropsko partnerstvo, provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), osiguranje sredstava za finansiranje Opštih izbora 2022. godine, kao i za provođenje višegodišnjih projekata budžetskih korisnika.

Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje spoljnog duga BiH u budžetu za 2022. godinu iznose 1.892.789.119 KM i u odnosu na 2020. godinu veći su za 5 posto, odnosno 89.236.188 KM.

ODOBRENA SREDSTVA CIK-u ZA OPŠTE IZBORE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i terezora BiH, donio je Odluku o odobravanju privremenog korištenja dijela sredstava od dozvola za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema. Odlukom se odobrava iznos od 9.728,000 KM Centralnoj izbornoj komisiji za provođenje opštih izbora.

CIK je raspisao opšte izbore za 2. oktobar. 

INFORMACIJA O PROGRAMU SARADNJE DUNAVSKOG REGIONA  2021 – 2027

Vijeće ministara BiH je usvojio Informaciju o programu transnacionalne saradnje Interreg VI-B Dunavskog regiona 2021 – 2027 (Interreg VI-B Danube Region Programme 2021 – 2027) u vezi sa potpisivanjem pisma saglasnosti prije podnošenja programa Evropskoj komisiji na odobrenje.

Direktor Direkcije za evropske integracije (DEI) BiH ovlašten je da potpiše ovo pismo.

Planirano je da finalni nacrt programskog dokumenta za Program saradnje Dunavskog regiona, zajedno sa potpisanim pismima saglasnosti zemalja učesnica, bude dostavljen Evropskoj komisiji u julu 2022. godine, a njegovo odobrenje se očekuje u oktobru 2022. godine.

Potpisivanjem pisma sve zemlje učesnice treba da potvrde saglasnost sa sadržajem Programa, kao i sa obavezom kofinansiranja.

Program Dunavskog regiona je program saradnje zemalja članica EU u oblasti Podunavlja, otvoren i zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija).

Doprinos EU budžetu Programa Dunavskog regiona 2021 – 2027 iznosi 213.103.953 eura, pri čemu su doprinosi iz fondova ERDF-a, IPA-e III i NDC1 osigurani u jedan zajednički programski fond. Kofinansiranje od strane korisnika u Programu je najmanje 20 posto, što zajedno sa doprinosom EU daje ukupnu vrijednost Programa od 266.379.941,26 eura.

Po potpisivanju pisma saglasnosti i odobrenja Programa od Evropske komisije, DEI BiH bi, u skladu sa važećim podzakonskim aktima, planirala sredstva u budžetu institucija BiH za ovu svrhu, a transferi tih sredstava bi uslijedili nakon zaključivanja finansijskog sporazuma.

PODRŽANA PRIMJENA ALTERNATIVNIH PRAVILA PORIJEKLA

Vijeće ministara BiH je usvojio Informaciju o alternativnim primjenjivim pravilima porijekla s ciljem uvođenja istih u ugovore o slobodnoj trgovini koje je sklopila Bosna i Hercegovina.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH zaduženo je da preduzme potrebne aktivnosti kako bi, u skladu sa odredbama CEFTA 2006 sporazuma, Ugovora o slobodnoj trgovini sa državama EFTA-e i Ugovora o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom, bila omogućena primjena alternativnih pravila porijekla. Ministarstvo vanjskih poslova BiH zaduženo je da preduzme potrebne aktivnosti kako bi Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje, u skladu sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), donio odluku kojom se omogućava primjena alternativnih pravila porijekla. O realizaciji svih aktivnosti navedena ministarstva dužna su da informišu  Vijeće ministara BiH.

Alternativna pravila porijekla proizlaze iz Revidirane konvencije koja, zbog nepostojanja konsenzusa, nije usvojena na Zajedničkom odboru PEM konvencije 27.11.2019. godine, ali je članicama potpisnicama dopuštena njena primjena na bilateralnoj i prelaznoj osnovi.

Poboljšanja u Revidiranoj konvenciji se sastoje od uvođenja fleksibilnijih i jednostavnijih pravila koja će industrija u BiH moći lakše ispuniti i time povećati svoju izvoznu konkurentnost.

Revidirana specifična pravila za poljoprivredne i industrijske proizvode su fleksibilnija i prilagođena modernim uslovima proizvodnje i trgovine, te se uopšteno olakšava ispunjavanje kriterijuma za sticanje statusa proizvoda s porijeklom.

Primjenu alternativnih pravila podržale su nadležne entitetske i institucije Brčko Distrikta BiH, te privredne komore.

ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA IZ PROGRAMA „EU ZA ZDRAVLJE“

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova BiH, donio Odluku o raspodjeli finansijskih sredstava iz programa posebnih namjena „EU za zdravlje – doprinos raspoloživosti vakcina protiv Kovida-19 u Bosni i Hercegovini“, sa ukupnim iznosom grant sredstava od 13.775.280 eura.

Sredstva se dijele po principu 62 posto za Federaciju BiH i 38 posto za Republiku Srpsku. Po 2,5 posto od sredstava namijenjenih bh. entitetima biće dodijeljeno Brčko Distriktu BiH. Finansijska sredstva dodijeljena Federaciji BiH bit će raspoređena po principu 50 posto Federaciji BiH, a 50 posto za deset kantona.

Iz ukupnih sredstava granta biće izdvojeno 40.000 eura za aktivnosti vidljivosti i komunikacije programa posebnih namjena pod nazivom „EU za zdravlje – doprinos raspoloživosti vakcina protiv Kovida-19 u Bosni i Hercegovini“. Ova sredstva će biti raspoređena na sljedeći način: Ministarstvu civilnih poslova BiH 7.000 eura, Federaciji BiH 19.948,50 eura, Republici Srpskoj 12.226,50 eura i Brčko Distriktu BiH 825 eura.

Finansijska sredstva iz ovog programa realizuju se u skladu sa Ugovorom o grantu za vanjske akcije Evrope unije, zaključenog između Ministarstva civilnih poslova i Evropske komisije. Od ukupnog iznosa sredstava dodijeljenog Bosni i Hercegovini najveći dio, oko 85 posto, odnosiće se na kupovinu vakcina, dok će preostalih oko 15 posto sredstava biti iskorišteno za kupovinu vakcinalnog materijala i opreme.

BiH DOMAĆIN SASTANKA KONSTITUINCE SB/MMF U BiH

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju o održavanju sastanka Grupe konstituence zemalja u okviru Svjetske banke/Međunarodnog monetarnog fonda u periodu od 15. do 16. septembra 2022. godine u Bosni i Hercegovini.

SASTANAK PODODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RIBARSTVO IZMEĐU BiH I EU

Vijeće ministara BiH upoznao se sa Informacijom o održavanju šestog sastanka Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, 16. juna 2022. godine, koji je sačinila Direkcija za evropske integracije (DEI) BiH, te usvojio Dokument za raspravu koji je sastavni dio Informacije.

Primljen je k znanju usaglašeni dnevni red sastanka i data saglasnost na sastav delegacije BiH.

Direkcija za evropske integracije BiH je zadužena da Dokument za raspravu, sa prilozima, prevede na engleski jezik i dostavi Evropskoj komisiji u predviđenom roku, kao i da, u saradnji sa nadležnim institucijama u BiH, provede sve preostale pripremne radnje za održavanje sastanka.

Predsjedavajući delegacije BiH zadužen je da bude na raspolaganju medijima za upite u vezi sa šestim sastankom Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između EU i BiH, a DEI BiH da o njegovom održavanju informiše Vijeće ministara BiH, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH. 

Radio AS