Vlada FBiH donijela Odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa.

Odlukom se daje saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH, počevši od 1.4.2022. godine, koja iznosi 809 KM/1000 Sm3, odnosno 0,809 KM/Sm3 (t=15°C, p=1,01325 bar, važeći uslovi za BiH), donja toplotna vrijednost prirodnog gasa (Hd=34.075,60 kJ/Sm3). U cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost.

U obrazloženju Odluke je navedeno da je Federalnom ministarstvu trgovine upućen zahtjev privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo od 5.4.2022. godine za promjenu veleprodajne cijene prirodnog gasa prema distributivnim kompanijama u FBiH, te mišljenje nadležnog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od 6.4.2022. godine , a u skladu sa Uredbom o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede i Odlukom o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH.

Energoinvest d.d Sarajevo je u svom zahtjevu naveo da nova povećanja cijene gasa nije moguće pokriti iz postojeće tarife i hitno je potrebna korekcija cijene u skladu s dešavanjima na tržištu s ciljem obezbjeđenja kontinuirane isporuke gasa.

Uz zahtjev je priložena Odluka direktora privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo o utvrđivanju prodajne cijene gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) od 5.4.2022. godine. U zahtjevu je privredno društvo Energoinvest d.d. Sarajevo navelo da nova veleprodajna cijena prirodnog gasa za distributivne kompanije (povlaštene tarifne kupce) treba da se poveća za 21,7 posto. Prodajna cijena od 809 KM/Sm3 primjenjivala bi se od 1.4.2022. godine i jedinstvena je za sve distributivne kompanije na području Federacije BiH.

Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je da postoje opravdani elementi za traženu korekciju prodajne cijene za povlaštene tarifne kupce prirodnog gasa.

Nakon detaljne analize zahtjeva i dostavljene dokumentacije, kao i pozitivnog mišljenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo trgovine smatra da postoje opravdani razlozi za donošenje ove odluke.

Za realizaciju ove odluke Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti, saopšteno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Radio AS