Vlada FBiH: Iz revolving fonda 2.000.000 KM za projekte energijske efikasnosti

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici usvojila Program utroška sredstava revolving fonda za energijsku efikasnost Federacije BiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu.

Sredstva predviđena za pozajmljivanje po ovom Programu su planirana u Budžetu FBiH za 2022. godinu, u ukupnom iznosu od 2.000.000 KM.

Uslovi za ova sredstva revolving fonda su da otplata zajma započinje nakon prve grijne sezone od tehničkog prijema radova i puštanja tehničkih sistema u rad. Godišnja kamata je nula posto, a naknada za obradu kredita 0,5 posto.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja dostavljat će izvještaje o utrošenim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH.

Cilj ovog programa utroška je provođenje mjera energijske efikasnosti kroz revolving model finansiranja, odnosno kroz reinvestiranje otplata u investicije energijske efikasnosti u javnim objektima. Ovaj revolving model je uspostavljen usvajanjem Odluke o uspostavljanju revolving fonda za energijsku efikasnost FBiH za javne objekte kod Union banke d.d. Sarajevo putem Federalnog ministarstva prostornog uređenja od strane Vlade FBiH i potpisivanjem Ugovora o uspostavljanu revolving fonda i Ugovora o komisionim poslovima sa Union bankom d.d. Sarajevo.

Ovaj održivi mehanizam finansiranja treba omogućiti povrat/revolving uloženih i privlačenje dodatnih sredstava.

Izvori finansiranja revolving fonda predstavljaju kreditna i bespovratna sredstva domaćih ili međunarodnih finansijskih institucija, sredstava budžeta, kao i druga doznačena u skladu sa odlukama, sporazumima ili drugim aktima donesenim od strane nadležnih organa.

Prikupljena sredstva u revolving fondu će se koristiti za dodjelu zajmova federalnim, kantonalnim, gradskim i općinskim organima uprave i javnim ustanovama s područja FBiH za potrebe provedbe projekata energijske efikasnosti u javnim objektima u FBiH.

Cilj Vlade Federacije BiH je da putem resornog ministarstva, a kroz finansijski mehanizam revolving fonda, omogući finansiranje cjelokupnog investicijskog ciklusa projekta povećanja energijske efikasnosti u javnim zgradama.

Sredstva revolving fonda su na kreditnoj osnovi, uz otplatu zajma koja započinje nakon prve grijne sezone od tehničkog prijema radova i puštanja tehničkih sistema u rad.

Program utroška primjenjuje se od dana stupanja na snagu ove odluke i traje do utroška sredstava u revolving fondu, a najkasnije do kraja fiskalne 2022. godine.

Utvrđen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o načelima lokalne samouprave

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjedici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Federalno ministarstvo pravde je obrazložilo da je jedan od razloga za izmjene i dopune taj što postojeći Zakon predviđa uzajamnu mogućnost tijela jedinice lokalne samouprave usmjerenu ka zahtjevu za preispitivanjem odluke ili akta za koji se smatra da je neustavan ili nezakonit. U slučaju nepostizanja istovjetnog stava na razini jedinice lokalne samouprave predviđen je postupak preispitivanja pred nadležnim organom, koji zakonom nije preciziran. Time je nastajala pravna praznina koja je stvarala teškoće u dosadašnjoj primjeni Zakona.

Nova rješenja popunjavaju tu pravnu prazninu i stvaraju uvjete za otklanjanje eventualnih blokada u radu tijela jedinice lokalne samouprave. Prema novopredloženoj odredbi, nadležno tijelo za preispitivanje odluke vijeća, odnosno načelnika/ce je tijelo koje je nadležno za nadzor nad primjenom zakona koji je povrijeđen. Ukoliko u zakonu koji je povrijeđen nije naznačeno tijelo za nadzor nad primjenom zakona, nadležno tijelo je kantonalno, odnosno federalno ministarstvo nadležno za oblast lokalne samouprave, u ovisnosti od toga je li povrijeđen kantonalni ili federalni zakon.

Novine se odnose i na mjesne zajednice, a cilj je postizanje neophodnog minimuma jednoobraznosti na razini FBiH, te preciznije definiranje tijela mjesne zajednice, poslova koje obavljaju, ovlaštenih podnositelja inicijative za osnivanje mjesne zajednice, sadržaja akata koji se odnose na rad mjesne zajednice, kao i izvora finansijskih sredstava. Zbog potrebe uvođenja veće povezanosti mjesnih zajednica s jedinicom lokalne samouprave predloženo je formiranje Kolegija mjesnih zajednica.

Na kraju, razlog za donošenje je i u terminološkom usaglašavanju na mjestu gdje je neusaglašenost uočena, saopštio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću..

Radio AS