Vlada KS dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji MUP-a

Vlada Kantona Sarajevo danas je na svojoj redovnoj sjednici dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

Razlog zbog kojih je pripremljen prijedlog teksta ovog pravilnika je usaglašavanje sa drugim zakonskim i podzakonskim rješenjima.

Kako bi se na efikasan način osiguralo vršenje poslova iz nadležnosti rada osnovnih organizacionih jedinica Uprave policije, utvrđene su osnovne organizacione jedinice: Ured policijskog komesara, Sektor uniformisane policije, Sektor kriminalističke policije, Sektor za policijsku podršku, Sektor za pravne, kadrovske poslove i analitiku, Sektor za materijalno-finansijske poslove, Jedinica za profesionalne standarde, Policijske uprave (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići i Trnovo, Vogošća, te Ilijaš).

Kada su u pitanju osnovne organizacione jedinice izmjene su pretrpile Policijske uprave, jer ih je ranije bilo sedam i bile su označene brojevima od 1 do 7. U predloženoj organizaciji uspostavljeno je osam policijskih uprava kojima su vraćeni nekadašnji nazivi sa oznakom općine na području koje djeluju.

Naime, procijenjeno je da će ova izmjena naziva policijskih uprava biti svrsishodna, te da će omogućiti građanima, pravnim licima i drugim organima i organizacijama ostvarivanja prava i obaveza shodno djelokrugu rada i teritorijalnoj nadležnosti policijskih uprava. Pored toga, došlo je do razdvajanja sedme policijske uprave na Policijsku upravu Vogošća i Policijsku upravu Ilijaš.

Unutar pobrojanih osnovnih organizacionih jedinica utvrđene su unutrašnje organizacione jedinice, i to na način da se postigne bolja organizacija i podjela poslova naročito imajući u vidu njihovu srodnost i povezanost.

Pored unutrašnjih organizacionih jedinica sistematizovani su i Policijsko odjeljenje Rajlovac, Policijsko odjeljenje Srednje i Policijsko odjeljenje Bjelašnica i Igman.

Prilikom uspostavljanja ovakave unutrašnje organizacije uzeti su u obzir bitni parametri kao što su analiza, stanje i procjena stanja kriminaliteta, javnog reda i mira, saobraćaja i ostalih oblasti policijskog rada, broj stanovnika, geografski položaj i teritorija, objekti i sjedišta institucija od posebnog značaja sa aspekta sigurnosti (ambasade, vjerski objekti, sjedišta državnih institucija, obrazovne institucije, dvorane i stadioni za održavanje javnih manifestacija, itd.).

Na osnovu procjena sistematizovane su određene nove unutrašnje organizacione jedinica, kao što su: Odjeljenje za prevenciju maloljetničkog prijestupništva, nasilja u porodici i rad policije u zajednici, Odjeljenje za borbu protiv kompjuterskog i visokotehnološkog kriminala, Odjeljenje za privredni kriminal je preimenovano u Odjeljenje za privredni kriminal i borbu protiv korupcije, te su mu u opis poslova dodati i poslovi borbe protiv korupcije, Odjeljenju za kriptozaštitu su dodati i poslovi radio veze, pored Policijskog odjeljenja Rajlovac i Srednje uspostavljeno je i Policijsko odjeljenje Bjelašnica i Igman.

Kako je obrazloženo, ponuđenim prijedlogom postiže se precizno određivanje nadležnosti i grupisanje poslova prema njihovoj međusobnoj povezanosti i srodnosti, te se mogu očekivati bolji rezultati u pogledu implementacije proaktivnog i analitičkog pristupa prvenstveno u prevenciji kriminaliteta, kao i u doprinosu u donošenju strateških odluka, te pružanja analitičke i operativno-tehničke podrške organizacionim jedinicama Uprave policije na svim nivoima, u konkretnim istragama krivičnih djela, kroz upotrebu najsavremnijih materijalno-tehničkih sredstva za potrebe provođenja operativno-taktičkih i posebnih istražnih radnji.

U pojedinim organizacionim jedinicama predloženom sistematizaciom došlo je do određenog povećanja broja policijskih službenika, kao i promjene u strukturi činova, na način da je predloženim pravilnikom došlo do značajnog povećanja broja policijskih službenika u Upravi policije.

Radio AS