Vlada KS: Više od 7 miliona KM za projekte u oblasti šumarstva

Vlada Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici je usvojila Program utroška namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2024. godinu, kojim su predviđena sredstva u iznosu od 7.055.000 KM.

Ovim programom je preciziran obim i dinamika utroška sredstava za finasiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti šumsko-uzgojnih radova i projekata integralne zaštite šuma. Pri izradi Programa u obzir je uzeto aktuelno stanje šuma i šumskog zemljišta na području KS. Pored navedenog, kao važan element u obzir su uzeti realizovani projekti iz oblasti šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma koje je provodilo Ministarstvo privrede posredstvom Uprave za šumarstvo, te godišnji planovi gospodarenja koje je izradilo i provodilo KJP “Sarajevo-šume“.

Dio sredstava namijenjen je za transfer pojedincima i ta sredstva će se koristiti samo za realizaciju aktivnosti uzgoja i zaštite šuma i šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu, uz napomenu da su privatne šume u proteklom periodu značajno devastirane. S obzirom da se radi o prirodnom bogatstvu nameće se potreba poduzimanja aktivnosti na njihovom pošumljavanju, a sve u cilju povećanja površina pod šumama na području Kantona Sarajevo. Navedena finansijska sredstva su planirana za realizaciju  projekta pošumljavanja šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu, a na osnovu odabira kandidata po osnovu provedenog postupka javnog poziva.

Drugi dio namijenjen je za transfer udruženjima i fondacijama. Navedena finansijska sredstva su planirana za realizaciju projekata pošumljavanja i ostalih projekata na zaštiti okoliša koje će kandidirati neprofitne organizacije, nakon provedenog postupka javnog poziva.  

Najzančajnija sredstva planirana su za kapitalne projekte iz šumarstva, a realizacijom navedenih sredstva će se vršiti obnova šuma od posljedica elementarnih nepogoda, unapređenje proizvodnje šumskog reprodukcionog materijala, očuvanje i unapređenje bioraznolikosti šumskih ekosistema, ulaganje u rekonstrukciju degradiranih i izdanačkih šuma, projektovanje, rekonstrukciju, izgradnju, nabavku nove šumarske infrastrukture, certificiranje gospodarenja šumama, pošumljavanje goleti i krša, unapređenje lovstva i općekorisnih funkcija šuma…

Također, sredstva su planirana i za naučnoistraživački rad i stručno obrazovanje kadrova iz djelokruga rada šumarstva, uvođenje ekološko prihvatljivih tehnologija u procesu gospodarenja šumama s ciljem zaštite okoliša, zaštitu šuma od požara, štetnih šumskih insekata i biljnih bolesti, nabavku opreme i izgradnju protivpožarne šumske infrastrukture, te druge projekte iz oblasti šumarstva koji su u funkciji ruralnog razvoja.

Sve predviđene aktivnosti imaju za cilj očuvanje, unapređenje, zaštitu i reprodukciju šumskih ekosistema, te racionalno gospodarenje šumskim resursima radi ostvarivanja ekoloških, socijalnih i ekonomskih funkcija šuma, saopšteno je iz Vlade KS.

Program utroška namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo u 2024. godini realizirat će se putem javnog poziva objavljenog u jednom od dnevnih listova i na internetskoj stranici Ministarstva privrede KS.

Radio AS