Vlada utvrdila Nacrt: Kanton Sarajevo donosi zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je jučer Nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, te ga je uputila u skupštinsku proceduru.

Obimni zakon, koji je ocijenjen kao jedan od najvažnijih u oblasti borbe protiv korupcije u Kantonu Sarajevo, sadrži  obaveze nosilaca javnih funkcija u vršenju javnih funkcija i zabrane vršenja nespojivih funkcija, kao i pravila o prevenciji, utvrđivanju i odlučivanju o sukobu interesa. Ovaj zakon po prvi put reguliše pitanja zaštite osoba koje prijavljuju korupciju, kao i jačanja integriteta institucija i njihovih zaposlenika, te druga pitanja od značaja za prevenciju i suzbijanje korupcije u Kantonu Sarajevo.

U uvodnom obrazloženju Nacrta zakona, ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić navela je poražavajuće podatke istraživanja o nivou korupcije u BiH posljednjih godina, što jasno ukazuje na neefikasnost postojećih propisa koji su doneseni na nivou BiH i entiteta u cilju sprečavanja korupcije, a koji nisu usklađeni sa međunarodnim standardima.

Istakla je da je usvajanje i provedba zakonodavstva o sukobu interesa i zaštiti “zviždača” obuhvaćeno u okviru jednog od 14 ključnih prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti u cilju  pristupanja Evropskoj uniji.

“Mi nastojimo prevazići nedostatak političke volje na višim nivoima vlasti da se usvoje ovakvi propisi. Cilj nam je barem na nivou Kantona Sarajevo uspostaviti prijeko neophodne standarde u borbi protiv korupcije i to kroz regulisanje tri ključne oblasti. Prva se odnosi na sukob interesa, kao situacije u kojoj privatni interes nosioca javne funkcije utiče na proces donošenja odluka pri vršenju funkcije. Druga oblast je zaštita prijavitelja korupcije, što do sada uopšte nije regulirano u FBiH, dok je treći dio zakona posvećen povećanju integriteta institucija javnog sektora kroz obaveznu izradu planova integriteta, propisivanje minimuma metodologije za izradu tih planova, te uspostavljanje kontrolnog mehanizma od strane Ureda za borbu protiv korupcije KS”, navela je ministrica Softić Kadenić.

Naglasila je da će se donošenjem ovoga zakona, zajedno sa ranije usvojenim Zakonom o prijavljivanju i kontroli imovine nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, dobiti kompletan i efikasan okvir za odlučnu borbu protiv korupcije.

Vlada KS je dala prijedlog Skupštini da se, po usvajanju, Nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije uputi u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Ministarstvo pravde i uprave je na tekstu ovog zakona radilo uz pomoć i podršku međunarodnih institucija.

Radio AS