Vlast u Sarajevu će tražiti ocjenu ustavnosti ako Sarajevo izgubi ponder 2

Skupština Kantona Sarajevo danas je održala svoju 22. hitnu sjednicu na temu donošenja izmjena federalnog Zakona o pripadnostima javnih prihoda i potencijalnih posljedice ovakvih izmjena na Kantona Sarajevo i njegov Budžet.

Predložene izmjene, koje predviđaju ukidanje pondera 2 Kantonu Sarajevo u raspodjeli javnih prihoda sa nivoa Federacije BiH, trenutno su prihvaćene u Zastupničkom domu Federacije BiH, a očitanje o njemu očekuje se i na Domu naroda ovog parlamenta.

Uz podrobno izlaganje ministra finansija KS Davora Čičića o tome kako bi se ove promjene odrazile na Budžet KS u ovoj i narednim godinama, stručnu analizu i iscrpno objašnjenje sa mogućim cjelovitim rješenjima ovih pitanja danas su predočili i dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Jasmina Selimović, kao i direktor Ekonomskog instituta u Sarajevo Muamer Halilbašić.

Danas predočena Studija ovog Instituta o raspodjeli javnih prihoda u FBiH ponudila je niz argumenata koji jasno potkrepljuju stav kako parcijalan i selektivan pristup federalnih parlamenata u ovoj oblasti može dovesti do dodatnih anomalija i grešaka koje će dugoročno narušiti principe raspodjele javnih prihoda u čitavoj Federaciji BiH.

Takođe, Studija je ponudila nekoliko pristupa u cjelovitom rješavanju ove problematike, te strukom utemeljene modele koji kroz nova zakonska rješenja mogu obezbijediti ravnomjerniji i pravedniji razvoj svih kantona u FBiH.

“Naša zajednička ocjena je da trenutni Zakon o pripadnostima javnih prihoda FBiH nije dobar, da je zastario i da Federaciji treba novi, inovirani i strukom potkrepljeni zakon koji će omogućiti ravnomjerniji razvoj čitave Federacije, bez drastičnih i radikalnih poteza, kako se to sada nudi. Potreban je novi zakon utemeljen na jasnoj fiskalnoj procjeni i argumentima kako i u kolikoj mjeri ti procesi mogu uticati na razvoj svih kantona u Federaciji BiH”, istakao je, ovom prilikom, profesor Halilbašić.

O ovim prijedlozima i mogućim posljedicama izmjena federalnih propisa očitovali su se i zastupnici Skupštine KS kroz brojne diskusije i u konačnici i kroz zaključke koje je, ovim povodom, usvojila Skupština KS u tekstu kako slijede.

Skupština je prihvatila Studiju analize raspodjele prihoda od indirektnih poreza u FBiH s prijedlogom modela raspodjele koji predstavlja optimalno rješenje u uslovima različitosti koje su prisutne među kantonima u Federaciji BiH.

Skupština i Vlada KS pozivaju Dom naroda Federacije BiH da povuče predloženu izmjenu Zakona o pripadnostima javnih prihoda. Skupština i Vlade KS predlažu da se formira stručna radna grupa na nivou Fedearcije BiH koja će u saradnji sa Federalnim ministarstvom finansija sačiniti novi Zakon o pripadnostima javnih prihoda na kombinaciji ekonomski kriterija solidarnosti, uz poštivanje načela transparentnosti i dogovornosti, a u skladu sa zaključkom Dom naroda od 14. oktobra 2021. godine, te Programom rada Vlade Federacije BiH od 1. oktobra 2022.godine.

Skupština i Vlada KS zahtijevaju od svih izabranih zvaničnika, na svim nivoima izvršne i zakonodavne vlasti, te posebno onih koji dolaze iz izbornih jedinica sa područja Kantona Sarajevo, da poduzmu sve potrebne pravne radnje kako bi zaštiti pravni poredak, Ustav BiH i Ustav FBiH.

“Od ovlaštenih predlagača tražimo da pokrenu ocjenu ustavnosti Zakona o pripadnostima prihoda FBiH, ukoliko se on na ovakav nezakonit način u konačnici usvoji”, zaključak je sa današnje Hitne sjednice Skupštine KS.

Radio AS