Za 4. oktobar zakazana 55. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

Na današnjoj sjednici Kolegija Skupštine Kantona Sarajevo, koju je vodio predsjedavajući SKS Elvedin Okerić, utvrđeno je da se u utorak, 04. oktobra 2022. godine, sa početkom u 09:00 sati održi 55. radna sjednice ovog kantonalnog zakonodavnog tijela.

Dogovoreno je dnevni red ove sjednice ima samo pet tački.

Jednoglasno su članovi Kolegija podržali da se na ovoj sjednici razmatraju sljedeće tačke dnevnog reda: Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori, Prijedlog zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom-skraćeni postupak, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo po skraćenom postupku, te Prijedlog odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo daje saglasnost da može pristupiti potpisivanju Ugovora o udruživanju sredstava za kupovinu stanova za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračkih populacija koji će biti zaključen pred Kemalom Karićem, notarom iz Sarajeva, sa Fondom Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisane borce i prognane osobe, kao prodavcem, odnosno investitorom, za kupovinu 103 stana u stambeno-poslovnim objektima „A1-B“ i „A1-A“ u Vogošći, naselje Rosulje, za dodjelu u vlasništvo pripadnicima boračke populacije, ukupne vrijednosti od 11.591.563 KM, sa očekivanom obavezom Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo od 10.221.354,42 KM, te obavezom krajnjih korisnika od 1.370.208,58 KM.

Radio AS