Za sufinansiranje nabavke energenata u Vogošći 1.500.000 KM

Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Enver Hadžiahmetović i direktor BAGS ENERGOTHNIKE Nihad Konaković sklopili su Sporazum o realizaciji projekta sunfinansiranja nabavke energenata za grijnu sezonu 2021/2022.  

Projekt će se finansirati sredstvima iz Budžeta KS za 2022. godinu, iz dijela kojim raspolaže Ministarstvo, shodno Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera za 2022. godinu, namijenjenih za ovo preduzeće, u iznosu od 1.500.000 KM.

Sredstva za sufinansiranje nabavke energenta odnose se na pokrivanje troškova nabavke i plaćanja faktura na ime isporučenog energenta (niskosumporni mazut 1) za rad toplane koja isporučuje toplotnu energiju na području općine Vogošća.

Radio AS