Za šumske ekosisteme u Kantonu Sarajevo izdvojeno skoro četiri miliona KM

Na ovosedmičnoj redovnoj sjednici Vlade Kantona Sarajevo usvojen je zaključak o “Programu utroška namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo za 2022. godinu, za koji je u Budžetu Ministarstva privrede planiran iznos od 3.980.000 KM.

Program je, na osnovu Zakona o šumama KS, pripremila Uprava za šumarstvo KS, a njime se precizira svrha i načini utroška namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ-a), a za potrebe finasiranja i sufinansiranja projekata u šumsko – uzgojnoj oblasti, s ciljem trajnosti općeg dobra šuma i šumskog zemljišta.

Osim toga, kako je istakao ministar privrede Adnan Delić, Program uključuje i projekte koji se odnose na osnovne funkcije šuma, te projekte pojedinaca i nevladinih organizacija koji podstiču i unapređuju biološke fukcije šuma, odnosno održavanje biodiverziteta, kao i ekonomske i produžene, odnosno socijalne funkcije šuma.

“Programom je planirano 5.000 KM za projekte pojedinaca i 20.000 KM za projekte nevladinih organizacija. To su sredstva koja se dodjeljuju na osnovu javnih poziva, a tiču se realizacije aktivnosti uzgoja i zaštite šuma i šumskog zemljišta i u privatnom vlasništvu”, kazao je ministar Delić.

Ostalih 3.955.000 KM predviđeni su za za kapitalne projekte iz oblasti šumarstva, među kojima su i oni izgradnje protivpožarnih puteva – za koje je planirano 270.000 KM, te 782.000 KM za rekonstrukciju i sanaciju protivpožarnih puteva.

“Ugroženost šuma šumskim požarima predstavlja najjači oblik destrukcije šuma i šumskog zemljišta i zato za realizaciju projekata koji će pomoći u prevenciji požara i lakšem pristupu šumskim područjima u slučaju požara izdvajamo više od milion KM. Šumski putevi su preduslov adekvatne borbe protiv šumskih požara. Osim u borbi protiv šumskih požara, ovi putevi omogućavaju i realizaciju svih aktivnosti u šumi s aspekta kontinuiteta gospodarenja šumama, ali i mogućnost pristupa šumskoj biomasi koja će nam biti potrebna kao repromaterijal za peletaru”, istakao je ministar Delić.

Naveo je da i da ovaj Program obuhvata još niz drugih kvalitetnih projekata, poput sanacije požarišta, popunjavanja šumskih kultura, šumsko–uzgojnih mjera na njezi šumskih kultura, proreda u šumskim kulturama, radova na zaštiti šuma, gradnje i sanacije šumske infrastrukture, rasadničke proizvodnje, kao i aktivnosti na realizaciji projekata rekonstrukcije i konverzije izdanačkih šuma.

Sve navedene aktivnosti realizirat će se u skladu s Pravilnikom o postupku i kriterijima za dodjelu namjenskih sredstava u oblasti šumarstva iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Radio AS