Zastupnici Skupštine KS razmatraju Nacrt zakona o visokom obrazovanju

Skupština Kantona Sarajevo razmatra Nacrt zakona o visokom obrazovanju KS, a cilj je stvoriti institucionalni okvir koji će omogućiti transformaciju i ojačati tekući proces digitalizacije visokog obrazovanja.

To će dovesti do modernog eko-sistema nauke, visokog obrazovanja, inovacije i poduzetništva, uz objedinjavanja infrastrukture, ljudi, inicijativa i institucija u mrežu koja integrira fizički i kibernetički prostor, omogućavajući harmoniziranje sa evropskim prostorom visokog obrazovanja, a što je definisano Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju EU.

Intencija je, kako je pojasnila miministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih u KS, Aleksandra Nikolić, harmoniziranje visokog obrazovanja s evropskim propisima iz te oblasti, a bitan razlog za donošenje zakona je i okončan proces integracije Univerziteta u Sarajevu, 1.7.2021. godine, kao bitna transformacija te ustanove. Naime, UNSA sada funkcionira kao jedno pravno lice u čijem sastavu su organizacione jedinice fakulteti, akademije, instituti bez svojstva pravnog lica.

Cilj Nacrta zakona o visokom obrazovanju je staviti visokonastavni i naučni proces u fokus regulative umjesto njegovih institucionalnih aspekata, te podizanje uslova i kriterija za izbor u akademska zvanja, ali i ubrzati razvoj društva i ekonomije znanja u KS i BiH.

Nacrt zakona usmjeren je na osiguranje kvalitetnog i inkluzivnog obrazovanja, te su u tom smislu dualni studij, kratki ciklus i neciklični ciklusi obrazovanja fkeksibilni prema potrebama studenata.

Kao novina u tom dijelu Nacrta zakona je “mirkoakreditiv” kao kratki program koji se vrednuje sa maksimalno 60 ETC bodova. Student koji postigne prosjek 8,5 oslobođen je plaćanja školarine.

Zastupnik SDA Mahir Dević je u diskusiji je kazao da je u jednom članu Nacrta zakona nejasno kako je unutar visokoškolske ustanove zabranjeno političko i vjersko organiziranje i djelovanje, a pri tom se garantuju sva vjerska prava i slobode subjektima koji rade i djeluju na univerzitetu.

– Ne može se kazati da je zabranjeno vjersko organiziranje. Treba jasno precizirati šta to znači, jer, vjersko organiziranje može biti i džuma petkom koji neko sutra može osporiti – sugerirao je pored ostalog zastupnik Dević.

Ministrica je obrazložila da se to odnosi na projekte, odnosno, na održavanje sastanaka političkih partija, ili vjerske skupove. U osnovi, kako je kazala, svaki fakultet već ima određene prostorije u kojima studenti i nastavno osoblje mogu prakticirati vjerske obrede. Zabranjena je svaka diskriminacija, osim, pozitivne diskriminacije.

Pojasnila je i to da rektori, prorektori, dekani, prodekani, direktori u sastavu visokoškolske ustanove ne mogu obavljati javne funkcije u organima izvršne i zakonodavne vlasti, političkim strankama.

Rektora univerziteta, odnosno, direktora visoke škole bira i razrješava senat, a dekana imenuje i razriješava rektor, na prijedlog vijeća organizacione jedinice.

Također je navela da su od plaćanja školarine izuzeti studenti iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, kao i djeca bez oba roditelja a koja imaju stalno boravište u KS-u, a školuju se o trošku Budžeta KS. Stoprocentni invalidi također ne plaćaju školovanje.

Nacrtom zakona je predviđeno da studenti koji su u tekućoj godini položili sve ispite spadaju u 10 posto najuspješnijih studenata koji naredne godine ne plaćaju školarinu.

Redovan i vanredni studij dozvoljava različite načine studiranja, kao što je i online studiranje.

– Novina je i samostalno uspostavljanje studijskih programa na fakultetima, što je osnov akademske slobode. Na taj način prilagođava potrebama tržišta, odnosno potrebama društvene zajednice kojoj je potreban ekonomski razvoj. Do sada je to bilo pod nadzorom resornog ministarstva – istakla je ministrica.

Samostalni zastupnik Damir Marjanović istakao je da je cilj reforme obrazovanja pružiti kvalitetnije obrazovanje studentima koj studiraju na USNA, a od čijeg studiranja će koristi imati društvo, i koji će biti spremni da društvo vode u 21.stoljeće.

– Postigli smo da univerzitetski profesori imaju dobre plate i to treba da bude tako. Jer odgovornost univerzitetskog profesora je velika. Postigli smo i da imamo pojačano izdvajanje za nauku u KS-u, čak do osam puta. Time smo stvorili preduvjet da se akademska zajednica razvija i to je put ka kreiranju kvalitete – istakao je Marjanović.

U toku je pauza nakon koje će se zastupnici izjašnjavati o Nacrtu zakona o visokom obrazovanju KS. Ukoliko Nacrt bude usvojen, javna rasprava bi trebala trajati oko 40 dana.

FENA

Radio AS