Značajan pad koncentracija zagađujućih materija u zraku u KS

U Kantonu Sarajevo tokom dana značajan je pad koncentracija zagađujućih materija u zraku, a u narednim danima moguća su povremena prekoračenja graničnih vrijednosti. 

Iz Zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS navode da su se tokom jučerašnjeg dana dešavale česte oscilacije koncentracije polutanata, a najviše vrijednosti su bilježene jučer popodne i tokom protekle noći.  

U naredna tri dana zbog stabilnog vremena, slabog intenziteta vjetra i povremenih pojava veoma niske temperaturne inverzije, u popodnevnim i noćnim satima mogu se ponovno očekivati variranja i prekoračenja graničnih vrijednosti, posebno PM10 i PM2.5 čestica.  

Pojašnjavaju da se ocjene o kvalitetu zraka ne donose na osnovu sirovih podataka o satnim vrijednostima polutanata, nego se u skladu sa propisima, uzima 24-satni prosjek, rezultati validiraju tj. procjenjuje se pouzdanost mjerenja i eventualne greške ili prekidi koji mogu da utiču na rezultate.   

Također, ističu problem sa nepreciznim prikazivanjem indexa kvaliteta zraka koji se javlja upravo u situacijama kada u toku dana dolazi do značajnih oscilacija izmjerenih koncentracija.  

Index koji se tiče izmjerenih koncentracija PM 2.5 se obično odnosi na prosječnu 24-satnu vrijednost, te u slučaju variranja u izmjerenim koncentracijama u pojedinim periodima dana daje nerealnu sliku.  

Tako je moguće da se dešava da  uslijed promjene meteoroloških prilika dođe do značajnog poboljšanja kvaliteta zraka, dok index i dalje prikazuje izuzetno visoku vrijednost materija i obrnuto, saopšteno je iz Službe za protokol i press KS . 

Radio AS