Dopunjen dnevni red 52. radne sjednice Skupštine KS

Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo danas je jednoglasno usvojio zahtjev Vlade KS za dopunu dnevnog reda 52. radne sjednice Skupštine KS, koja će biti održana 29. aprila.

Već ranije na Kolegiju je usaglašeno da se na 52. sjednici nađu tačke koje su bile planirane za 49. i 51. sjednicu, a današnje dopune odnose se na tačke koje su u međuvremenu prošle procedure u Vladi KS. S obzirom na obiman predloženi dnevni red, očekuje se da će ova sjednica imati više nastavaka.

Između ostalog, na predloženom dnevnom redu naći će se prijedlozi zakona o posebnim programima KS za memorijalizaciju genocida, podršku povratku i razvoju Srebrenice, pomoći žrtvama i porodicama žrtava genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a „Srebrenica“, o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju, o izmjenama i dopunama Zakona o šumama KS, te nacrti zakona o visokom obrazovanju, komunalnoj policiji, o izmjenama i dopuni Zakona o turizmu, dopunskim pravima boraca-branitelja BiH,…

Pred zastupnicima će se naći i prijedlozi Programa rada Skupštine KS za 2022. godinu, Poslovnika Skupštine KS i odluke o dopunama Odluke o usvajanju plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u KS, izvještaji o radu i finansijskom poslovanju i programi rada više kulturnih ustanova, kao i programi rada ustanova socijalne zaštite,…

Među predloženim tačkama je i Informacija o javnom linijskom prijevozu putnika u Kantonu, s prijedlogom zaključaka. te Prijedlog Odluke o osnivanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Javni prijevoz Sarajevo“.

Na predloženom dnevnom redu je i Izvještaj o snabdjevenosti KS lijekovima i sanitetskim materijalom u 2021. godini sa osvrtom na implementaciju Liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja kroz funkcionisanje Mreže farmaceutske djelatnosti – apoteka, sa prijedlogom mjera i aktivnosti.

Radio AS