Gradsko vijeće usvojilo Strategiju razvoja Grada Sarajeva

Gradsko vijeće (GV) Grada Sarajeva danas je, nakon provedene javne rasprave, razmotrilo i usvojilo Strategiju razvoja Grada Sarajeva 2021. – 2027., kojom se definira vizija Sarajeva s ključnim strateškim ciljevima, saopćeno je iz gradske Pres-službe.

Na osnovu strateških opredjeljenja i sagledanih svih ograničenja, ali i potencijala, Strategijom se definira šest strateških ciljeva.

Radi se o ciljevima koji se referiraju na otvoren grad, efikasnu, transparentnu i odgovornu gradsku administraciju, grad budućnosti i riznicu prošlosti, grad filma i centar kreativnosti, grad vrhunskog sporta, grad hiljadu mostova i grad čuvar (opredijeljen mladima), a u skladu s 18 prioriteta koji se nastoje dostići realizacijom 85 konkretnih mjera.

Strategija je integrirani, multisektorski strateški dokument Grada Sarajeva kao jedinice lokalne samouprave koji definira javne politike i usmjerava socioekonomski razvoj Grada Sarajeva uz vertikalnu usklađenost i koordinaciju sa prioritetima države Bosne i Hercegovine, strategijama razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona Sarajevo i općina u sastavu Grada Sarajeva.

U nastavku zasjedanja, nakon provedene javne rasprave, usvojena je Odluka o usvajanju Strateškog akcionog plana za jačanje kulturnih i kreativnih industrija grada Sarajeva 2022.-2026. s fokusom na muzeje i filmsku industriju, a koja će biti osnov za implementaciju aktivnosti i projekata  iz  ovih oblasti.

Gradski vijećnici su usvojili Odluku o davanju saglasnosti gradonačelnici Grada Sarajeva za potpisivanje „Sporazuma o bratimljenju između Grada Sarajeva i Grada Podgorice“. Sporazumom će se definirati pravac za unaprjeđenje odnosa dva grada i konkretna saradnja u oblasti turizma, kulture, privrede, infrastrukturne povezanosti, primjene inovativnih rješenja u oblasti pametnih gradova, razmjene iskustava u korištenju evropskih fondova i apliciranja zajedničkih projekata prema IPA fondovima EU i u drugim poljima djelovanja. 

GV je potom usvojio Odluku o utvrđivanju posebnog značaja za Grad Sarajevo za Udruženje slijepih Kantona Sarajevo, kao organizacije čije je djelovanje usmjereno ka stvaranju pretpostavki i uslova za socijalno uključivanje i sveukupnu afirmaciju slijepih i drugih osoba s invaliditetom u društvenu zajednicu, vršeći misiju jačanja ravnopravnosti i nediskriminacije kao vrijednosti od interesa za Grad Sarajevo i njegove građane.

Gradski vijećnici su, i u tekućoj godini, dali podršku razvoju kulture u Sarajevu usvajanjem devet odluka o sufinansiranju kulturnih manifestacija od posebnog interesa za Grad Sarajevo.

Razmotren je Nacrt Odluke o davanju saglasnosti gradonačelnici Sarajeva za potpisivanje Memoranduma o saradnji između Grada Sarajeva, NVO „Naša perspektiva“ i Sarajevske regionalne razvojne agencije (SERDA) te zaključkom upućen u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Gradsko vijeće se upoznalo s određenim aktivnostima koje provodi Grad Sarajevo, razmatrajući i primajući k’ znanju više informacija.

Na kraju sjednice upućena su određena vijećnička pitanja i pokrenute inicijative.

Tako je, između ostalih, na prijedlog predsjedavajućeg Gradskog vijeća Jasmina Ademovića, Gradsko vijeće usvojilo inicijativu da Grad Sarajevo, u saradnji s nadležnim organima, u okviru svojih mogućnosti, nabavi pet smart reciklomata koji su automatizirani i nude efikasan, pogodan i isplativ način za reciklažu plastičnih boca, aluminijskih limenki i tetra pak-a.

Na prijedlog Kolegija Gradskog vijeća usvojen je zaključak u vezi sa primjenom Zakona o komunalnim taksama KS kojim GV upućuje gradonačelnicu da intenzivno nastavi započete aktivnosti s ciljem da se, u skladu sa članom 5. Zakona o komunalnim taksama, usaglasi i potpiše sporazum između Grada Sarajeva i gradskih općina o raspodjeli prihoda koji se prikupljaju od komunalnih taksi na području grada Sarajeva, navodi se, između ostalog, u saopćenju.

Radio AS