KJKP Park angažuje 50 radnika na projektu “Javni radovi”

Osobe bez posla, prijavljene na evidenciju Biroa za zapošljavanje KS prije druge polovine marta ove godine mogu putem projekta “Javni radovi” dobiti dvomjesečni angažman u preduzeću Park na poslovima održavanja javnih zelenih površina.

Novčana naknada za jedan mjesec iznosi 800 KM, odnosno osoba koja dobije angažman za dva mjeseca imat će ukupna novčana primanja od 1.600 KM.

Preduzeće Park na ove poslove angažuje 50 lica koja se nalaze na Birou, a trajanje angažmana svake osobe je 60 kalendarskih dana. Navedeni angažman lica sa Biroa na poslovima održavanja javnih zelenih površina ustvari je finalizacija ugovora o realizaciji projekta “Javni radovi” za ovu sezonu između preduzeća Park i JU”Služba za zapošljavanje KS”.

Radi se radnim mjestima odnosno radom angažmanu na poslovima očuvanja komunalne čistoće i manje složenim hortikulturnim poslovima na javnim zelenim površinama koje su u nadležnosti preduzeća Park.
Lica s evidencije nezaposlenih u KS koja su zainteresirana za dvomjesečni angažman u okviru “Javnih radova” mogu da se prijave u preduzeće Park već od danas, a prijava treba da sadrži Uvjerenje Službe za zapošljavanje KS, CIPS i kopiju lične karte, te žiro računa. Potrebnu dokumentaciju zainteresirani dostavljaju Parkovoj Službi za pravne i kadrovske poslove, u ulici Patriotske lige 58, upravna zgrada Parka, u krugu RZC”Pionirska dolina” i zoo vrt.

Po dostavljenoj dokumentaciji i analizi prijava, biće formirani spiskovi i krenuće angažman prijavljenih i njihovo raspoređivanje po radnim jedinicama koje ovo preduzeće ima na području sedam opština u KS.

Radio AS