Općina Stari Grad prva institucija u KS koja će proizvoditi i koristiti solarnu energiju

Načelnik Općine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić, imajući u vidu značajno povećanje cijena energenata, u prvom redu električne energije, a s ciljem postizanja ušteda u budžetu Općine Stari Grad Sarajevo, naložio je sekretaru organa državne službe Almi Destanović i pomoćnicima načelnika nadležnih službi da pokrenu postupak za nabavku i ugradnju fotonaponske elektrane i solarnih panela koji će biti postavljeni na administrativnom sjedištu Općine Stari Grad Sarajevo, u ulici Zelenih beretki broj 4 i proizvoditi solarnu energiju.

Prethodnih godina općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić kontinuirano je radio na postizanju energetske efikasnosti administrativnog sjedišta Općine Stari Grad Sarajevo, te je prije tri godine na cijeli objekat postavljena nova fasada i stolarija, a naredni korak bit će postavljanje solarnih panela i korištenje solarne energije.

Na krovovima objekata A, B i C administrativnog sjedišta Općine Stari Grad bit će postavljeno 130 solarnih panela i 3 različite vrste invertera, a planirano je da sistem počne sa radom u što skorije vrijeme. U toku perioda probnog rada redovno će se vršiti testiranje kako bi se utvrdilo da fotonaponska elektrana u potpunosti odgovara zahtjevima propisanim u tenderskoj dokumentaciji i da zadovoljava važeće propise u BiH.

Za početak, Općina Stari Grad Sarajevo će proizvedenu energiju koristiti samo za vlastite potrebe.

Procijenjena vrijednost javne nabavke je 155.000 KM sa uračunatim PDV-om. Snaga fotonaponskih panela bit će 545 W. Izabrani izvođač bit će u obavezi da nabavi i isporuči kompletnu opremu neophodnu za pouzdan, siguran i stabilan rad buduće FNE elektrane, a u skladu sa pribavljenim saglasnostima i dozvolama, zahtijevanim nivoom kvaliteta iz tenderske dokumentacije i projektovanim životnim vijekom od 25 godina.

Postupak javne nabavke pokrenut je 17.02.2023. godine, a rok za dostavu ponuda zainteresovanih ponuđača je do 15.03.2023. godine do 09,00 sati. Tenderska dokumentacija može se preuzeti na portalu javnih nabavki (www.ejn.gov.ba) do 27.02.2023.godine.

Radio AS