Sindikat policijskih službenika KS uputio zahtjeve Upravi policije i MUP-u KS

Sindikat policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo izdalo je saopštenje kako bi građani BiH, a posebno policijski službenici državni službenici namještenici u Kantonu Sarajevo bili upoznati sa trenutnim dešavanjima i trenutnim stanjem u Upravi policije i MUP-u Kantona Sarajevo, ali sa kojim problemima se susreće kao novoformirani Sindikat.

Udruženje „Sindikat policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo“ na čijem čelu je policijski službenik MUP-a Kantona Sarajevo Viktor Ćatić upisano je 22. jula u Federalnom ministarstvu pravde u Registar udruženja u Federaciji BiH.

Tome je, kako Sindikat podsjeća u saopćenju, prethodio dugotrajan proces “obzirom da je Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo grubim kršenjem normi pozitivnog prava opstruiralo osnivanje i registraciju Sindikata”.

“Naočigled evidentnih opstrukcija od strane Vlade Kantona Sarajevo, odnosno resornog ministarstva u formiranju Sindikata, osnivači Sindikata su bili primorani, osim Kantona Sarajevo, proširiti sindikalno djelovanje na područje FBiH i kao takvo uputiti zahtjev federalnim organima za registraciju”, navode iz Sindikata.

Ministarstvo pravde FBiH je, navodi se dalje u saopštenju, prepoznalo ozbiljnost pristupa budućem radu i djelovanju Sindikata i u duhu profesionalnih i etičkih načela i normi izvršilo je njegovu registraciju.

Sindikat je, ističu, posebno ponosan što osim predsjednika Sindikata Viktora Ćatića, policijskog službenika sa oficirskim činom, svi ostali osnivači sindikata su policijski službenici sa početnim policijskim činovima, odnosno, Sindikat je ponosan da osnivači Sindikata nisu oficiri, nego uposlenici iz „proizvodnje“ koji najbolje poznaju potrebe uposlenika na terenu.

“Sa žaljenjem moramo upoznati javnost, da do danas Uprava policije i MUP Kantona Sarajevo se nisu oglasili prema Sindikatu sa iskazanom voljom za održavanjem zajedničkog sastanka. Sindikatu nije dozvoljeno korištenje depešnog saobraćaja čime je komunikacija sa članovima i ostalim uposlenicima koji su zainteresovani za rad Sindikata otežana. Sindikatu nije dozvoljeno korištenje ni prostorije za rad u okviru MUP-a Kantona Sarajevo”, navode iz Sindikata.

Sindikat zahtijeva da se Uprava policije i MUP Kantona Sarajevo hitno uključe u rješavanje elementarnih problema u radu uposlenika: obezbjeđenje policijskih znački i službenih legitimacija svim policijskim službenicima koji ih nikada nisu zadužili, zamjenu zaduženih policijskih znački i službenih legitimacija policijskim službenicima koje su dotrajale i na kojima policijski službenici više nisu prepoznatljivi, zaposlenje dovoljnog broja državnih službenika i namještenika u admnistraciji, zaposlenje dovoljnog broja policijskih službenika u Upravi policije, organizovanje periodičnih ljekarskih pregleda za policijske službenike, državne službenike i namještenike, organizovanje posebnih pshioterapija za šalterske radnike i izjednačavanje plata državnih službenika i namještenika sa platama uposelnika u drugim organima uprave, posebno, izjednačavanje sa prosječnom platom na području FBiH.

Radio AS