Skupština KS usvojila Nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije

Skupština Kantona Sarajevo na jučerašnjoj sjednici jednoglasno je usvojila Nacrt zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo i uputila ga u javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Zakon je u Skupštini prepoznat kao jedna od najvažnijih poluga u borbi protiv korupcije u Kantonu Sarajevo, a brojne skupštinske diskusije najavile su široku javnu raspravu i poseban interes javnosti o ovoj temi.

Zakonom se po prvi put reguliše zaštita osoba koje prijavljuju korupciju, a ministrica pravde i uprave KS Darja Softić Kadenić je u svom izlaganju podsjetila da je usvajanje i provedba zakonodavstva o sukobu interesa i zaštiti “zviždača” jedan od 14 ključnih prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti u cilju pristupanja Evropskoj uniji.

“ Cilj nam je da, u okolnostima nedostatka političke volje na drugim nivoima vlasti, na nivou Kantona Sarajevo uspostavimo neophodne standarde u borbi protiv korupcije i to kroz regulisanje tri ključne oblasti. Prva se odnosi na sukob interesa, kao situacije u kojoj privatni interes nosioca javne funkcije utiče na proces donošenja odluka pri vršenju funkcije. Druga oblast je zaštita prijavitelja korupcije, što do sada uopšte nije regulirano u FBiH, dok je treći dio zakona posvećen povećanju integriteta institucija javnog sektora kroz obaveznu izradu planova integriteta, propisivanje minimuma metodologije za izradu tih planova, te uspostavljanje kontrolnog mehanizma od strane Ureda za borbu protiv korupcije KS”, navela je ministrica Softić Kadenić.

Naglasila je da će se donošenjem ovoga zakona, zajedno sa ranije usvojenim Zakonom o prijavljivanju i kontroli imovine nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, dobiti kompletan i efikasan okvir za odlučnu borbu protiv korupcije.

Radio AS