Upravi za inspekcijske poslove KS odobren pristup evropskoj bazi podataka korisnika CAF

Na prethodno podneseni zahtjev prema Evropskom institutu za javnu administraciju EIPA navedena institucija odobrila je registraciju Kantonalne uprave za inspekcijske u bazu podataka korisnika CAF-a (Common Assessment Framework) – zajednički okvir procjene, koji predstavlja sistem upravljanja kvalitetom za institucije javne uprave.

Na osnovu CAF-a zaposleni i menadžeri procjenjuju vlastitu organizaciju, utvrđuju njene prednosti i potencijale, te vrše permanentna poboljšanja.

Podsjećamo, da su 23. aprila 2021. godine Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo i Agencija za državnu službu Federacije BiH, potpisale projekat Implementacije CAF-a, a krajem prošle godine okončana je zajednička samoprocjena organizacije, nakon čega je izrađen CAF upitnik po utvrđenim kriterijima i potkriterijima, a osim toga izvršena je i samoprocjena identificiranih snaga i slabosti, te definirani prijedlozi za unapređenje.

“Registracijom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo u bazi podataka korisnika CAF-a pri Evropskom institutu za javnu administraciju EIPA, po Ugovoru iz Maastrichta, upotpunjujemo potrebne alate za ispunjavanje definiranih ciljeva u skladu sa standradima EU”, rekao je direktor KUIP-a Fahir Halilović.

Pojasnio je da je KUIP prva kantonalna ustanova u KS koja primjenjuje CAF model upravljanja, u kojem je jedna od ključnih zadaća glavnih menadžera definisanje strateških ciljeva.

“U tom svojstvu definirao sam strateške ciljeve Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, među kojima su dva navažnija, a to je uspostava Demingovog kruga koji se sastoji od četiri faze: Planiraj – Izvrši – Provjeri – Poboljšaj, te uspostava totalnog upravljanja kvalitetom (TQM) u Upravi, a što je u skladu sa CAF projektom”, dodao je Halilović naglašavajući da će pristup bazi podataka korisnika CAF-a pri Evropskom institutu za javnu administraciju doprinijeti efikasnijem i efektivnijem postizanju utvrđenih strateških ciljeva Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Radio AS