Usvojen Nacrt budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za iduću godinu u iznosu od 51.392.000 KM

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo, jednoglasno je usvojilo Nacrt budžeta Općine za narednu godinu u iznosu od 51.392.000 KM, na jučer održanoj 18. redovnoj sjednici.

Nacrt budžeta bit će upućen u javnu raspravu koja će trajati 21 dan, a materijal će biti dostupan na zvaničnoj web stranici Općine, te će biti objavljen i u jednim dnevnim novinama. Javna rasprava o Nacrtu budžeta održat će se u svim mjesnim zajednicama na području općine Novi Grad, a svi zainteresirani subjekti, savjeti mjesnih zajednica, klubovi vijećnika koji participiraju u Općinskom vijeću, organizacije i svi građani, imat će mogućnost učestvovati u javnim raspravama i iznijeti svoje prijedloge, sugestije i primjedbe, te time dati doprinos da budžet Općine za iduću godinu bude što kvalitetniji i u skladu sa potrebama građana. Po završetku javne rasprave, nadležna općinska služba će pripremit Prijedlog budžeta za 2023. godinu o kojem će se vijećnici izjašnjavati na decembrskoj sjednici Vijeća.

Kao i prethodnih godina, najviše budžetskih sredstava planirano je za realizaciju kapitalnih projekata. Sredstva u iznosu od 24.855.000 KM planirana su za dovršetak ranije započetih, ali i realizaciju novih kapitalnih projekata, značajnih za život stanovnika najmnogoljudnije općine u KS.

Za rekonstrukciju, održavanje i asfaltiranje lokalnih puteva, trgova, parkinga i mostova, izgradnju šetališta, predviđeno je 5.205.000 KM, a za realizaciju projekata iz oblasti vodovodne i kanalizacione mreže planirano je 3.565.000 KM.

I u 2023. godini na području općine Novi Grad Sarajevo bit će nastavljena rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih dječijih i sportskih igrališta i parkova. Planirana je izgradnja novih sadržaja u Centru “Safet Zajko, zatim izgradnja doma kulture u Ahatovićima, izgradnja objekata društvene infrastrukture u naseljima Dobrinja i Briješće, rekonstrukcija i sanacija Eko – kuće u parku šume Mojmilo.

Također, sredstva su planirana i za izgradnju sportsko – rekreacionih sadržaja u ulici Kenana Demirovića, u MZ “Švrakino Selo III”, kao i sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i investicionog održavanja školskih objekata.

Pored infrastrukturnih projekata Nacrtom budžeta za 2023. godinu planirana su i sredstva za socijalne programe, zatim stipendiranje učenika i studenata, podršku uspješnim sportistima i sportskim klubovima, pomoć porodiljama, jednokratna izdvajanja za borce i socijalno ugrožene stanovnike, pomoć u liječenju teško oboljelih građana itd.

Tokom rasprave o Nacrtu budžeta, predloženo je da se uposlenicima Općine i JP ”Lokom” isplati jednokratna novčana pomoć, u visini jedne prosječne plate u FBiH, u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o programu pomoći stanovništvu usljed inflacije i rasta potrošačkih cijena. Istaknuto je i to da se ovaj prijedlog ne odnosi na vijećnike koji participiraju u radu Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo.

Razmatrana je i informacija o izvršenju budžeta Općine za prvih devet mjeseci, od 01.01. do 30.09. 2022. godine. Pomoćnik općinskog načelnika za finansije Emir Dedović kazao je da je dinamika realizacije pojedinih projekata planiranih ovogodišnjim budžetom usporena zbog promjena cijena na tržištu rada usljed ekonomske krize i konstantnog rasta cijena građevinskog i drugog materijala, ali i zbog zakonskih procedura. Ipak, istakao je, da je zadovoljan većinom urađenog posla, naročito što se projekti realiziraju bez kreditnih zaduženja.

,,Nismo zadovoljni realizacijom dijela kapitalnog budžeta. Dosta je stvari koje se u dijelu zakonodavstva moraju mijenjati da bi se mogao postići veći stepen izvršenja. Stvari se moraju mijenjati pogotovo kada su u pitanju izdavanja dozvola, saglasnosti u Kantonu Sarajevo koje trebaju od svih javnih preduzeća i od svih pravnih subjekata, koji imaju dodira sa infrastrukturnim projektima, a koje mi najviše radimo. Da nema uticaja drugih na naš posao, na način kako nam nalaže zakonodavac i procedura po kojima radimo, siguran sam da bi smo bili puno uspješniji”, rekao je Dedović.

Postrojenja za distribuciju toplotne energije KJKP “Toplane” stavljena u funkciju

Usvojena je informacija o stanju priprema za sezonu grijanja za objekte kolektivnog stanovanja na području općine Novi Grad Sarajevo. Predstavnik KJKP ”Toplane” Asmir Salihović kazao je da je za ovogodišnju sezonu grijanja poduzet niz aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju toplifikacionih sistema, kao i na rekonstrukciji pojedinih toplifikacionih sistema i dijelova sistema, s ciljem bolje pripremljenosti za sezonu grijanja 2022/2023 godine. Dodao je da je preduzeće ”Toplane” započelo sezonu grijanja i da je spremno u slučaju nestanka gasa. Kazao je da je na području općine Novi Grad Sarajevo registrovano 24.491 korisnik usluga ovog preduzeća.

Također je istakao da su neki od najznačajnijih projekata urađeni u protekloj sezoni i na području općine Novi Grad Sarajevo, a odnose se na realizaciju projekata rekonstrukcije ugradnje novih cirkulacionih pumpi.

Na 18. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo usvojene su i sljedeće tačke dnevnog reda: Odluka i rješenja iz imovinsko – pravnih oblasti, izvještaj o održanoj tradicionalnoj manifestaciji ”Novogradski dani 2022”, kao i izvještaj o radu Savjeta sigurnosti za prevenciju maloljetničkog prijestupništva Općine Novi Grad Sarajevo za 2021. godinu.

Također, vijećnici su primili na znanje informaciju o radu Centra za rani dječiji rast i razvoj, informaciju o izgradnji i stanju spomen – obilježja na području općine Novi Grad Sarajevo, informaciju o samostalnom privređivanju i poduzetništvu na području općine Novi Grad Sarajevo, informaciju o stanju komunalne infrastrukture na području općine Novi Grad Sarajevo, informaciju o realizaciji projekata i programskih aktivnosti iz oblasti kulture na području općine Novi Grad Sarajevo, kao i informaciju o uspjehu učenika u osnovnim školama i postignutim uspjesima na takmičenjima na kraju 2021/2022. školske godine, te informaciju o rezultatima sportskih klubova sa područja općine na kraju takmičarske sezone.

Radio AS