Utvrđen Nacrt zakona o komunalnoj policiji u Kantonu Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je danas Nacrt zakona o komunalnoj policiji Kantona Sarajevo, te ga je uputila u skupštinsku proceduru.

Kako je istakao resorni ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović, njegova izrada je potaknuta dugotrajnim nezadovoljstvom građana kvalitetom održavanja čistoće na javnim površinama, kao i pritužbama na prikupljanje i odvoz komunalnog otpada, te odlaganja otpada na glavnu sanitarnu deponiju.

Istakao je da je ovo jedan od najznačajnijih i dugoočekivanih zakona, čiji je cilj sistemski urediti oblast komunalne čistoće.

„ Ovaj zakon je krucijalan  za zaštitu okoliša, iako se na njegovo donošenje, nažalost, u Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH čeka već 30 godina. Predviđa, između ostalog,  osnivanje Kantonalne uprave za komunalne poslove, te uređuje poslove komunalno-policijskog i komunalno-inspekcijskog nadzora iz nadležnosti pomenute Uprave. Također, definiše rukovođenje komunalnom policijom i inspekcijom, njihova prava, obaveze i ovlaštenja kao i preventivno, korektivno i represivno djelovanje komunalnih policajaca i inspektora. Zakonom su regulisana i brojna druga pitanja koja su značajna za funkcionisanje buduće Kantonalne uprave za komunalne poslove, kao samostalne upravne organizacije“, naveo je ministar Hadžiahmetović.

Vlada je predložila Skupštini da, po usvajanju, Nacrt zakona uputi u javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Radio AS