Vlada KS u skupštinsku proceduru uputila Nacrt zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade

Vlada Kantona Sarajevo je jučer usvojila Nacrt zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, te ga uputila u skupštinsku proceduru. 

Donošenju novog zakona pristupilo se jer se kroz primjenu dosadašnjeg Zakona, posebno kroz nadzor nad primjenom koji vrši Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, ukazala potreba da se na precizniji način, a u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima, reguliše nadležnost iz oblasti upravljanja zajedničkim dijelovima zgrade kako Kantona Sarajevo tako i jedinica lokalne samouprave, te da se utvrde obaveze etažnih vlasnika, upravnika i predstavnika etažnih vlasnika. 

Predloženim zakonskim rješenjima se mijenja više od polovine članova važećeg Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade. Ministarstvo je zbog značaja ovog zakona i broja subjekata na koji se on direktno odnosi, sačinilo prednacrt zakona i uputilo ga na konsultacije značajnom broju subjekata, u cilju što kvalitetnije pripreme i izrade samog Nacrta zakona, Također je uz ovaj materijal Vladi KS dostavljen i izvještaj o rezultatima konsultacija. 

Pored toga, kao razlog za donošenje ovog zakona navedeni su i pojedini zaključci Skupštine KS kojima su se predlagana određena rješenja. 

Predloženim zakonskim rješenjima je, u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima, nadležnost za određivanje prinudnog upravnika i određivanje minimalne naknade utvrđena kao obaveza jedinica lokalne samouprave. 

Također, iz dosadašnje prakse vidljivo je da se funkcija prinudnog predstavnika etažnih vlasnika, nije pokazala djelotvornom, te ovim zakonom nije propisano postavljanje prinudnog predstavnika etažnih vlasnika za zgrade u kojima nije izabran predstavnik etažnih vlasnika. 

U cilju stvaranja mogućnosti da upravnik može biti fizičko lice, ovim zakonom se propisuje i mogućnost da etažni vlasnici organizuju udruženje etažnih vlasnika jedne ili više zgrada. 

Ovim nacrtom zakona propisan je prekršaj za etažne vlasnike koji ne plaćaju minimalnu naknadu. 

“Praćenje ove oblasti u periodu od 20 godina ukazuje na nedovoljno razvijenu svijest i spoznaju etažnih vlasnika da su oni ti koji su u obavezi da vrše upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrade, da regulišu svoje međusobne odnose posebnim ugovorom, a ukoliko to ne učine da će na zahtjev svakog etažnog vlasnika, sud u vanparničnom postupku urediti te odnose, kao i to da je nažalost većina etažnih vlasnika nezainteresirana za odlučivanje o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, iako se radi o ugovornom odnosu između etažnih vlasnika i upravnika. U tom pravcu nužno je da oni shvate da je to njihova obaveza kao i svakog vlasnika individualnog stambenog objekta, a ne obaveza društvene zajednice”, kazao je resorni ministar Enver Hadžiahmetović.

Radio AS