Vlada KS usvojila Prijedlog zakona o uslovima koje treba ispunjavati kantonalna bolnica

Na prijedlog Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Vlada Kantona Sarajevo je na 104. sjednici utvrdila Prijedlog zakona o uvslovima koje treba ispunjavati kantonalna bolnica.

Prethodno je Skupština Kantona Sarajevo usvojila Nacrt zakona o uvjetima koje treba ispunjavati kantonalna bolnica, nakon čega je održana Javna rasprava u kantonalnim organima, jedinicima lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama, koja je trajala 45 dana.

“Ministarstvo zdravstva KS je poduzelo aktivnosti za donošenje ovog zakona u cilju realizacije Zaključka Skupštine KS. Naš cilj je poboljšanje zdravstvenih usluga koje se pružaju građanima u KS i ovo je samo jedan od koraka koje ćemo poduzeti u tom smjeru”, naglasio je ministar zdravstva KS, prof.dr. Haris Vranić.

Primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt ovog zakona razmatrala je Komisija za kreiranje novog sistema organizacije zdravstva i izrade smjernica za izradu zakona o uvjetima koje treba ispunjavati kantonalna bolnica. Sačinjen je izvještaj o provedenoj Javnoj raspravi i o tome koji su prijedlozi i primjedbe prihvaćene i ugrađene u tekst Prijedloga zakona, a dato je obrazloženje zbog čega pojedine primjedbe nisu mogle biti prihvaćene.

Pribavljeno je i Mišljenje Ureda za zakonodavstvo Vlade KS, Mišljenje Ministarstva pravde i uprave i Mišljenje Ministarstva finansija KS.

Vlada KS je nakon usvajanja ovog zaključka uputila prijedlog Skupštini Kantona Sarajevo da donese Zakon o uslovima koje treba ispunjavati kantonalna bolnica. Za provođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Radio AS