Zgrada u ulici Josipa Vancaša vraća se Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS

Zajedničkim naporima Ministarstva zdravstva i Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, na čijem su čelu ministri Haris Vranić i Davor Čičić, sačinjen je nacrt Sporazuma o načinu izmirenja međusobnih potraživanja za radove na zgradi u ulici Josipa Vancaša broj 4. 

Caritas Bosne i Hercegovine, koji je pravni sljednik Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine i JU „Centar za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva“ Sarajevo, odnosno današnja JU “Zavod za zaštitu žena i materinstva KS”, zaključili su 1999. godine Ugovor o ustupanju zgrade u navedenoj ulici za potrebe Caritasa. Ovaj Ugovor je podrazumijevao da Caritas može vlastitim sredstvima izvršiti rekonstrukciju i adaptaciju zgrade uništene ratnim dešavanjima.

Nakon utvrđivanja oštećenosti i nemogućnosti daljeg finansiranja, te obustave radova od strane korisnika, objekt nikada nije stavljen u funkciju. Komisija Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo utvrdila je procjenu vrijednosti uloženih sredstava u iznosu od 447.437 KM. 

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu obezbijeđena su sredstva u iznosu od 450.000 KM, na razdjelu Ministarstva zdravstva, a Caritasu će se na ime uloženih sredstava isplatiti 447.437 KM u skladu sa Sporazumom o načinu izmirenja međusobnih potraživanja za radove na zgradi u ulici Josipa Vancaša broj 4. 

Sa 21 glasom u Skupštini Kantona Sarajevo, zastupnici su dali saglasnost na ovaj Sporazum, te će Caritas objekt u ovoj ulici, slobodan od ljudi i stvari, vratiti u posjed Zavodu za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva KS u roku od 10 dana od uplaćivanja sredstava.

Oba ministra su iskazala nadu vezanu za skori sastanak sa predstavnicima Caritasa BiH.

Radio AS